BALATON AZ ÉLET TAVA
Dr. Buda Bálint
1999-2006.

A Balaton nevét szakértőink régebben a rómaiak által használt ,,lacus Pelso, Pelto" /- Palto - Balto / névből származtatták. Elnevezésük azonban arról tanúskodik, hogy fordítva van a dolog: inkább ők vették át az itt élő őstelepes nép által használt nevet.

Későbbi feltevések szerint a honfoglalás előtt Zalaváron székelő Pribina szláv fejedelem népe nevezte el tavunkat ,,Blatno Jezero"-nak - Balatonnak -...a ,,Sáros Tó"-nak. /1.2./ A szótár szerint ugyanis blatno = mocsár, posvány; blatno, blatna = sáros; blatiste = tengernyi sár, mély sár./3/

A szlávok azonban nem adhatták tavunk nevét, mert az újabb kutatások kiderítették, hogy Pribina sohase birtokolta Zalavárt - hűbérbirtoka a Száva folyó Sana mellékfolyójánál volt - a szlávok sohase voltak honosak a Dunántúlon. /4.5./

A Kisbalaton és a hajdan-volt Nagyberek szomszédos ingoványos területeit leszámítva kristálytiszta, egészséges vizű tavunk nevének ilyen eredeztetése mindig is gyanúsnak, hamisnak tűnt.

Mi lehet hát az igazság?

A közelkeleti, - mezopotámiai - ásatásokból napvilágra került négy-, ötezer éves ékiratos agyagtáblák tanúsága szerint, nyelvünk ősi szkíta-sumir idejében, a BAL szó ,,birodalmat", az A szó ,,vizet" jelentett, az ,,élet" szót pedig TI-nek, vagy TIN-nek mondták....BAL-A-TIN!...És íme a tatárjárás előtti latin nyelvű okleveleink szövegeiben - a sokhelyütt magyarul szereplő víz-nevek közt - pontosan így találjuk kedves tavunk nevét: BALATIN! : az ,,élet vizének birodalma" /6/.

Mellékesen talán érdekes megjegyezni, hogy a TI, TIN /élet/ szó, nyomaiban, sok régi és újabb-keletű szavunkban még ma is fellelhető: ,,Tihany" - TI-KU-UNU = az élet szent háza (vagy pl. ,,tinta" - TIN-TA = az élet eltávozott /feketeség!/ ; ,,tilos" - TI-LU-US = élet-tévesztett) /6.8./ - Ezen szavakat tehát a sumir birodalmak idejéből ismerjük és használjuk.

Később a sumirokat leigázó, civilizációjukat átvevő, akkádok nyelvén BALATU szóval fejezték ki az ,,élet" fogalmát: B-ALAT-U. ..ALAT = élet!..Pl az Olt folyó régi neve is Alat volt! - A babiloni főtemplom kapuján pedig ezt a feliratot olvashatta az oda belépő: KIBI BALATI! - mondj életet...azaz: szavaddal teremts életet. /12/ Ez a szó tehát pontosan ugyanazt jelentette, mint a sumir TIN = élet, egészség, gyógytani, jó-egészségben-lenni és élni. /9.10./ - Sumir-akkád összetételben pedig: BALATU-A = ,,az élet vize"!

Ezek az agyagtáblákról leolvasott ősrégi szavak tehát a Kr. előtti harmadik-második évezredben már így hangzottak a sumir ill. akkád nép ajkán. - A kelták nyelvén BAL = tó, tócsa, vizes medence. -...Az angliai Walesben BALA nevezetű tó ma is létezik! /11/.

A tavat - minden bizonnyal - már a Kárpát medencében lakó ősnép nevezhette így el és az évezredek során innen keletre kivándorlók vitték át a sumír, majd akkád nyelvbe, a nyugatra távozók. kelták - pedig egészen Angliáig.

Balatonunk neve tehát már sokezer év óta hangzik így a magyar nép nyelvén és így él a néphitben és a magyar lélekben is. Az ÉLET VIZE BIRODALMÁNAK, az ÉLET TAVÁNAK mondjuk és hisszük!

Irodalom.
1. Balaton monográfia. /Szerk.: Tóth Kálmán/ Panoráma. 1974.
2. Pallas Lexikon.
3. Levocsics-Surányi: Szerb-horvát kéziszótár.
4. Fekete Zsigmond: Magyarság a honfoglalás előtt. - Bp. l876.
5. Badiny-Jós Ferenc: Igaz történetünk vezérfonala Árpádig. - Orient Press.Bp. 1996.
6. Labat, René: Manuel d'Épigraphie akkadienne. - Paris. 1948.
7. Badiny-Jós Ferenc: A sumir-magyar nyelvazonosság bizonyítékai. - Buenos Aires.1981
8. Dr. Novotny Elemér: Sumer-magyar. - Fahrwangen / Svájc. 1977.
9. Marjalaki Kiss Lajos: Történeti tanulmányok. - Magyarságtudományi Értesítő.
10. Telekiné Kovács Zsuzsa: Magyar földrajzi nevek sumir és akkád eredete - New York. 1956.../Ref.:B.Kovács Fréda: Erdély őslakói, - Szittyakürt.1997.III.
11. Timaru-Kast Sándor: Kelta magyarok, magyar kelták. - Magyar Ház. Budapest. 1999.
12. Hamvas Béla: Scientia Sacra. - Magvető. Budapest. 1988.