A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE ELNÖKÉNEK NYILT LEVELE:

 

                                         GÜNTER VERHEUGENHEZ

 

WORLD FEDERATION OF HUNGARIANS

President

WELTBUND DER UNA MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE ELNÖKÉNEK NYILT LEVELEGARN

Präsident

H – 1068 BUDAPEST, BENCZÚR U. 15.

TEL.: [00-36-1 / 06-1] 267-45-10

FAX / TEL.: [00-36-1/06-1] 266-48-39

e-mail: elnok@mvsz.hu

————————————————————————————————————————

                                  Nyílt levél Günter Verheugenhez

                           Főbiztos úr, tisztelt Günter Verheugen!

A több mint félszáz országban működő Magyarok Világszövetsége megdöbbenéssel vette tudomásul az Ön megengedő álláspontját a kollektív bűnösség fogalmával kapcsolatban. Úgy véljük, a XX. század szégyenének nevezhető elv továbbélése elfogadhatatlan a XXI. század integrálódó Európájában.

Az újabb kori történelem abszolút mélypontjai - a nácizmus és bolsevizmus borzalmai - egy és ugyanazon jogelvből, a kollektív bűnösség elvéből fakadnak. Abból, hogy fajokat, etnikai csoportokat vagy szociális osztályokat bűnösnek, károsnak és megszüntetendőnek nyilvánítottak.

A benesi dekrétumok a csehszlovákiai német és magyar kisebbséget ellenségnek, kollektíve bűnösnek nyilvánították, és előírják ezen közösségek tagjainak teljes jogfosztását, vagyonelkobzását, erőszakos kitelepítését és elűzését, valamint a részleges fizikai megsemmisítését. A dekrétumok előírásainak nyomán mindeme atrocitásokat el is követték. Amint azt 2002. február 4-én a Prágában megjelenő Lidové noviny újságban a neves cseh történész - Petr Placák – leszögezi: Benes államfői tevékenysége és az általunk sérelmezett dekrétumai „teljesítik a népirtás lényegét úgy, ahogy ezt a bűncselekményt az ENSZ 1948. december 9-én elfogadott egyezménye rögzíti.” A dekrétumok életbeléptetése nyomán 1945-48 között végbement etnikai tisztogatás több millió áldozata jóvátételt mind a mai napig nem kapott.

Főbiztos úr, az Ön mentegetőző érvelése - mely szerint a benesi dekrétumok nem érintik az Uniót, mivel azok az Unió létrejötte előtt keletkeztek - nem állja meg a helyét. Az Ön álláspontja még akkor is kétségbe vonható volna, ha a dekrétumok már nem volnának hatályosak, hiszen ez esetben „mindössze” több millió német és többszázezer magyar meghurcolt áldozat kárpótlását tenné illuzórikussá. Ez súlyos erkölcsi kérdéseket vet fel. Nem véletlenül marasztalja el Önt emiatt Edmund Stoiber, Bajorország elnöke, a CDU/CSU kancellárjelöltje, aki szerint Benes dekrétumai „nyílt seb Európa testén”. Stoiber úr szerint nem megengedett „záróvonal-mentalitást” tükröz az Ön ködösítő álláspontja.

Főbiztos úr! A benesi dekrétumok hatásaira azért sem lehet záróvonalat tenni, mert azok változatlanul érvényben a rendszerváltás után is, és a szlovákiai etno-diszkriminatív jogalkotás jogforrásaként szolgálnak. Ezért de jure a magyar kisebbség tagjai jelenleg is másodrangú állampolgárok. De facto a rendeletek a diszkriminatív joggyakorlat alapjául is szolgálnak - mindenek előtt az akkor elkobzott földek visszajuttatása terén (dokumentáció csatolva). Hogyan lehet záróvonalat tenni olyan diszkrimináció mögé, amelynek kiváltó oka nem szűnt meg, és ezáltal töretlenül újratermelődik? Hitler gyilkos rendeletei is korábban keletkeztek az Unió létrejötténél, mégsem képzelhető el érvényességük az uniós Németország jogrendjében. Valójában hogyan érti Ön ezt? Ön szerint Németország EU tag lehetne olyan törvények hatályossága mellett, amelyek – ad abszurdum – a franciákat a német nép ellenségeinek deklarálják - mint ahogy azt a  benesi dekrétumok a magyarok és németek esetében teszik!?

Főbiztos úr! Az Ön álláspontja súlyosan megkérdőjelez mindent, ami a puszta gazdasági érdekeken túlmenően is motiválná az uniós csatlakozást. Az Ön kijelentései a hírhedt rendeletek elfogadhatóságával kapcsolatban megingatják a hitet abban, hogy az Unió valóban a jogállamiság, a jog - és esélyegyenlőség talaján épít a földrész népeinek közös otthont.

Az Európai Unió jogharmonizációjának értelmét nem az olyan kicsinyes rendeletek általánossá tétele nyújtja, mint például az egyes agrártermékek méretének és minőségének szabványosítása. Az Unió jogharmonizációjának valódi paradigma teremtő értelme a demokrácia és jogállamiság általánossá és kötelezővé tétele:  annak szavatolása, hogy a földrészünkön a hátrányos megkülönböztetés szűnjön meg, oldódjanak az igazságtalanság okozta feszültségek és győzzön a méltányosság elve. Ezt üzeni az ENSZ Közgyűlése által 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata is, amelynek minden egyes pontját súlyosan sértik az Ön által tolerált benesi dekrétumok.

Főbiztos úr, kérjük mindezt gondolja át, és mérje fel Edvard Benes embert megvető rendeletei továbbélésének valódi súlyát. Azt a morális terhet amit jelentenek, és a veszélyt, melyet hordoznak.

Főbiztos Úr, a Magyarok Világszövetsége elvárja Öntől, szólítsa fel Csehországot és a Szlovák Köztársaságot a benesi dekrétumok haladéktalan hatályon kívül helyezésére.

 A Magyarok Világszövetsége Elnöksége nevében,

Patrubány Miklós, elnök sk

Király Zoltán, elnökhelyettes sk

Borbély Imre, régióelnök sk

Léh Tibor, régióelnök sk