TISZTA SZÓ!
 Nyílt levél Horn Gyula úrnak  --- a XX.századi Magyarország  egyik
történelmi személyiségének - Születésnapi ajándék,  kitüntetésként.

Uram!  70 év ! Szép idő! Gratulálok. Néhány évvel ezelőtt - már meg nem
mondom honnan - de valahonnan -újságból, folyóíratból? - hozzám került egy
anyakönyvi kivonat másolata. Most, amikor sajnálatos módon ilyen nemzetközi
hírré vált az Ön kitüntetési ügye, elővettem. Nézegetem, olvasgatom.
Gondolkozom. Mi lett ebből a gyermekből?  Milyen életpályát
futott be ez az ember?  ---
Ön 1932. július 5-én született Budapesten,  az István kórházban.
 Keresztelni július 17-én keresztelték a XVI.kerületi Cinkotán az ágostai
hitvallású evangélikus templomban. Az anyakönyvbe beírták apja nevét és
vallását: Horn Géza, vallása izr., azaz izraelita; anyja neve Csörnyei Anna,
vallása ev., azaz evangélikus.

I.KÉRDÉS
Nem tudom, az Ön édesapja a szefárd vagyis a spanyol, német, holland,
usa-beli, az un.  nyugati zsidók közé tartozott-e vagy  az askenázi, a
keleti, az ún. galiciai "kis" zsidók  közé. (Az, hogy Németországból került
Magyarországra,az abban az időben, a XX. század elején,  már nem volt biztos
támpont az igazság  megállapításához. Akkorra a szorgalmas,  szapora, a
nyomor  elől menekülő galiciai zsidóság már behatolt a szefárt zsidóság
felségterületére, így Németországba is.
(Egyesek szerint éppen az ő egymás elleni küzdelmük ismeretében  lehet
megmagyarázni a XX. század egész politikai eseménysorozatát /is/. Egészen a
holocausztig. Egészen odáig, hogy Magyarországon - ahol mind a két fajta
zsidóság itthon volt (van) -  érdekes  módon a szefárd zsidóság a
fővárosban, Budapesten, megmaradt,  a vidéki, az askenázi zsidóságot
kiszállították az országból. Sokan kérdezik, mibe került volna az
amerikaiaknak lebombázni azokat a sineket, amelyeken az emberekkel
zsúfolt szerelvények gördültek heteken át. (Köztudott, hogy az akkori
amerikai  elnöknek is szoros kapcsolata volt az usa-beli szefárd
zsidósággal.)
 --  No, de térjünk vissza az Ön gyerekkorához. --

 II. A BOSSZÚ ALAPJA

Egy biztos, az Ön édesapja nem a gazdag, pontosabban mondva, nem a pénzes
zsidók közé tartozott. Ott, akkor, a Nagyitce és Sashalom közötti telepen, a
Barakban, ahogyan nevezték, a szegényeknél is szegényebb emberek laktak. Sok
volt a vidékről felkerült. Ezek közé tartozott az Ön édesanyja is, aki
bizonyára,  magyar  földnélküli, szegényparaszti családból jött föl
szerencsét próbálni. Szerencséje is lett az élet törvényei szerint, vagyis a
szerint, hogy talált magának társat, akitől   gyermekeket fogant, akinek
gyermekeket szült.
Tehetséges gyerekeket. Feltételezem. Hiszen nem valószínű, hogy Ön nagyon
kilógott  a sorból. Legföljebb Ön kicsit szívósabb, kicsit elszántabb,
kicsit jobb felfogású lehetett, és a sors kegye, a véletlenek összjátéka
folytán szerencsésebb lett, mint testvérei.
 --Természetesen élni tudni az örökölt adottságokkal és a kapott
lehetőségekkel, az mindenképpen elismerésre méltó. Ön megtette, meg tudta
tenni! Zseniálisan! - ezt el kell ismerni. Honnan indult, s hova jutott!
Akárhogyan is van, szinte az egyetlen az Ön magatartásában,  ami nem vált ki
elismerést  (Nem tiszteletről, nem helyeslésről beszélek, hanem
elismerésről, amit még az ellenfél teljesítménye is kiválthat az emberből)
tehát, ami nem vált ki elismerést belőlem az az , hogy nem vállalta,
vállalja az apja zsidóságát. Azt az embert nem vállalja nyiltan, akit pedig
Ön a legjobban szeretett a Földön, s akinek halála okán  az őt elhurcoló
hitlerista katonák miatt még ma is  mindenkinél jobban gyűlöli a németeket,
és tulajdonképpen egész életének legfontosabb mozgatója: az érte való
bosszú.
-- Nem tud más következtetésre jutni  az, aki keresi az Ön tetteinek okát.
Még a látszólagos  ellentmondásokat is megmagyarázza.. -  Ugyanis olyanokat
hallani: titokban viszont annyira vállalja a zsidóságát, hogy most az utolsó
évtizedben körül is metéltette magát Jeruzsálemben. Ha ez igaz, fontos, hogy
az askenáziakhoz vagy a szefárdokhoz állt be. (Jeruzsálemben mindkét
fajtabelieknek van főrabbija!)  Elképzelhető, hogy egyikhez nyiltan,
másikhoz titokban? Vagyis valóban lehetséges az, amit rebesgetnek,  hogy Ön
nemcsak Magyarország népét, nemcsak személy szerint Kádár Jánost, az Önt
segítő embert, nemcsak a Szovjetunió dolgozóit, nemcsak a Pártját, nemcsak a
munkásságot, nemcsak a magyar nemzetet, amelyikhez anyja révén, hanem a
szegény kis zsidókat is elárulta, akikhez az apja révén tartozik?  (Ez
Önnél, aki - mint mondtam a XX. sz-i  európai politika egyik történelmi
személyisége - nem magánügy, hanem közügy. Ön  az egész földrész - s ebből
következően az egész Föld eseményeit befolyásolta tetteivel.S
befolyásolhatja ezután még jobban, ha akarja. Itt válhat Ön igazán nagy
történelmi személyiséggé.  - Erről még később!

III.ELINDULÁS
Visszatérve az 1944-45-ös évekhez.  Hogy Ön a Magyarországra bejövő szovjet
hadsereget felszabadítóként  üdvözölte, teljesen természetes volt és
érthető.Az Ön életét ismerve, az is  természetes és érthető, ahogy Ön
1956-ban viselkedett.
 Én ugyan  azt a több mint tizezer volt katonatisztet becsűlöm és tisztelem
mélységen - 56 hősei mellett  - , akik a forradalmi szabadságharc bukása
után nem írták  alá a Kádár-kormánynak a hűségnyilatkozatot, nem lettek
 "pufalykás"-ok, hanem vállalták  a nem látványos félreállítást, gyötrést,
pályájuk kettétörését.(Megérdemelnék -legalább a még élők közülök -, hogy
megkapják a megérdemelt tiszteletet.) Ugyanakkor  megvizsgálva  azokat a
tiszteket és önkénteseket, akik karhatalmistaként megteremtették és
kiépítették a "legvidámabb barak" rendjét, azt is elfogadom, hogy még ott,
azok között is voltak, akik meggyőződésből csinálták, s nem voltak
kegyetlenebbek, mint  amennyire kellett.  Hogy Ön ott volt a "pufalykások"
között, mint már fentebb írtam,  tulajdonképpen magától érthető. Hogy az a
szó járja,  Ön közönségesebb, állatiasabb volt messze, mint a többi,  lehet
azzal magyarázni, hogy az Ön egyik testvérét is megölték.
 --Igaz, állítólag nem  az "ellenforradalmárok" hanem véletlenül a
szovjetek) ---

IV.AZ ÉPÍTÉS
Az Ön igazi karrierje 56 után akkor kezdődött, amikor a Kádár-rendszerhez
tisztességes III/II-esek felhívták Önre a figyelmet.(Lehet, hogy ők más
számon voltak? A sors jó kegye folytán én megúsztam, hogy bármelyikhez is
közöm legyen. Így nehezen ismerem ki magam.).
Történt, hogy  az arra illetékes biztonságiak jelezték, Ön ott,
Jugoszláviában, ahol akkor mint külügyi dolgozó szolgált, sokat jár az
ottani USA-követségre.  Az ilyesmi  ugye abban az időben bűnnek számított.
Vissza is hívták ottani beosztásából.
Hogy ki intézte az Ön sorsát, ki volt  az Ön igazi irányítója, azt Ön
nyilván tudja.  Hogy valaki jó tanácsot adott akkor, az biztos. Jó ötlet
volt, hogy Kádár Jánosnénak,  Mariska néninek kell írni. Köztudott, hogy
Kádárnak (is) a legsebezhetőbb pontja  a felesége volt.  (Egyébként Mariska
néni, állítólag, Péter Gábor feleségével volt testvér.) Aki hallotta is őt,
nemcsak látta, az igazolja, valóban jó beosztottja és eszköze lehetett Aczél
György elvtársnak, s - amint a hír járja - Aczél sokszor hatott Kádár
Jánosra a felesége által.  Az Ön Kádár Jánosnéhoz írt szívhez szóló levele
is  megtette a hatást. Ön bekerült az MSZMP Központi Bizottságába, annak is
a  külügyi osztályára. Nagyon, nagyon fontos hely volt az olyan nagyon
fontos időkben, mint voltak az l970-80-as évek.
Ma már történészek által bizonyított tény, ha nincsenek az usa-beli
milliomos zsidók, akik segítették Leninéket, akkor nincs 1917-es nagy
októberi forradalom.
Nincs mind az, ami abból következett. Nincs Szovjetunió.Nincs Hitler. Nincs,
nem így lett  volna a II. világháború. Nincs,  nem így lett volna a
SZOCIALISTA  BÉKETÁBOR, és főleg nincs SZTÁLIN, s mindaz, amit ő jelentett!
--Sztálinnal kapcsolatban még lesz megjegyzésem, de most maradjunk  a
lényegnél.--

 V.ROMBOLÁS

Aki felépít  valamit,  az  - általában - le is tudja rombolni, ha akarja.
Valamikor a 70 években határozhattak úgy ott,  New-Yorkban az okosok, a
történelem csinálói, hogy "fellazítják" a Szovjetunió vezette tábort.
"Rendszerváltás"-t csinálnak. Kidolgozták a forgatókönyvét, s elkezdték
kiválogatni hozzá a megfelelő embereket azon elv szerint: "Hősök nem
lesznek, azokat csinálni kell.".
Hogyan lehet politikai változást előidézni egy országban, avagy
földrészeken is akár?  Ennek legegyszerűbb módja a  gazdasági alap
tönkretétele, az anyagi eladósítás!
S - ezt már az elemista  gyerekek  is tudják -  mindig ott kell támadni,
ahol legkevésbé  várják. A "legvidámabb barak": ez volt Magyarország  -
56-nak hála  - a "szocialista" közösségben.  Mindenképpen alkalmas a
szerepre. (Elkezdték előállítani a "szamizdatos" ellenálló
 HŐSeinket.Leginkább a budapesti szefárd zsidóság egész, vagy fél,
negyedzsidó tagjaiból,  a zsidó házastárssal rendelkezőkből, a megbízható
nemzsidókból.  Akik közül nemegyet még állami költségen (vagyis a mi
pénzünkön) száműztek az USA-ba is.. Ha majd eljön az ideje "ámerikaiul"
is tudjanak.(Ezek közül van, amelyik egészen Németország egyik
 legjelentősebb  erkölcsi intézményének a vezető tisztségébe jutott!)
--El kell ismerni,  zseniálisan csinálták. --
 Szorgalmas parasztjainknak, a parasztokból lett értelmiségi
mezőgazdászainknak köszönhetően az ország tsz-ei, állami gazdaságai olyan
mezőgazdaságot  teremtettek  a Kádár-korszakban, hogy csodájára jártak az
egész világból,  még az izraeli kibucokból is.
Magyarország gazdasági tönkre tétele éppen általuk kezdődött.
 --- Ön bizonyára jobban tudja,  mely elvtársak segédletével, hogyantörtént.

 VI. A TERV
 Én a magam nyugdíjas magyartanárságával valahogy így képzelem azok
alapján, amit tudok róla:  Egyszercsak megjelentek Magyarországon
 üzletkötők, akik (mondjuk) a csajágaröcsögei tsz-től   KAVIÁRT(?)
vásároltak. Megkötötték a szerződést, hogy amennyiben a tsz két év múlva nem
szállítja az árut, kötbért fizet, s az előleget kamatostul visszafizeti.
Mert kaptak ám előleget is! S hogy a tsz-ek elnökeinek jobb kedve legyen az
üzlethez, a kapott pénz meghatározott százaléka ment a tsz-elnökök saját
számlájára.
(Egyetlen tsz-elnökrők tudok, aki ennek a csábításnak ellent tudott állni.)
Hogy az alföldön nem terem kaviár, különösebben senkit nem érdekelt.
Különösen azért nem, mert közben az Elnöki Tanácsnak nevezett együttes,
 "akinek"  joga volt "törvény erejű rendelet"et hozni, meghozta a döntést,
hogy az állam a tsz-ek adósságaiért kezességet vállal. -- Két év mulva
ketyegni kezdett a számlázó óra. Így hozták még be a tsz-ek számlájára
azokat az itt,  Magyarországon szinte használhatatlan nagy mezőgazdasági
gépeket ugyancsak  hitelben, amiket aztán ott mosott az eső és evett a
 rozsda a tsz-ek telepein.  (Természetesen voltak itt más ügyek is, hiszen
 okos ember mindig több vasat tart a tűzben.) A lényeg, mikor  a kötbér és a
hitel kamatos kamatával már jelentős kezdett lenni - megjelenhetett a
Valutaalap, a Világbank, megjelenhetett a kedves Soros György  --- segíteni.

 VII.A MEGVALÓSÍTÁS

Nemrégiben hallgattam és néztem a tv-ben,   amint egy Horváth István nevű úr
beszámolt az 1970 évek végefelé való titkos tárgyalásairól a nyugatiakkal,
aztán arról, hogyan tájékoztatta Önt  az eseményekről. Amint mondta, Ön a
Margitszigetre ment ki vele a "Fehér házból", mert ugye nem akarták, hogy a
KGB meghallja. (Tehát az ő szavaiból kiderült, Ön abban az időben már
kettős játékot játszott.( Már előbb is? És lehet, hogy többest? Oda-meg
máshova, meg vissza? Ki tudja ezt Önön kivül?)
--Szegény kis gyalog MSZMP-sek, csóró munkáspárti veteránok - akiknek Ön még
mindig elvtárs! --
 (A magam gyarlóságában nem értem,nem látom elégg tisztán, hogy az Ön
 tisztelt barátja, a miniszterelnökségi székbe segített  Medgyessy úr hol
van
ebben a hálózatban. Rosszul nézem,  mikor úgy látom: pénzügyi szakembernek
álcázott szigorúan titkos tisztként az ország eladósítását segítette elő?!?
Vagyis egyik börtönből a másik börtönbe jutni segített bennünket? -
 "Kimentek a tankok, bejöttek a bankok." -   Mindenesetre akkoriban történt,
hogy a lelkes Kádár Mariska néni, aki úgy látszik, mégsem volt mindenbe
beavatva, munkatársai jelentése alapján tájékoztatta az illetékeseket,  hogy
"Medgyessy amerikai  kém". A jelentő munkatársat nagy, nagy szerencse
mentette meg attól, hogy nem lett eledele a dunai halaknak, nem darálták be
a "Fehér háznak" nevezett KB. épülete (Ma a Képviselők háza) alagsorában   -
ezt meséli a fáma. Mindenesetre M.P.  egyénisége megértéséhez tudni kell,
neki az anyanyelve, vagyis az édesanyja  nem magyar.  Román hercegnő
olt.  - Lehet, hogy hercegnőnek nem volt hercegnő, de románnak román volt,
az  biztos - amint mondják. -  Kedves édesapja, Trianon után,  letéve a
románoknak a hűségesküt, ott maradt és szolgált, és majd csak Erdély
visszacsatolásakor jött át, természetesen családjával. Miért, mit és hogyan
tett élete további szakaszában, ez csak azoknak lehetne érdekes, akik
mindenképpen meg szeretnék érteni Péterke nevű gyermeke mélyebb
lelkivilágát. (Elnézést a közvetlenségért, de az szdsz-esek így nevezik
Medgyessy urat. . ..)

 VIII.KÉRDÉSEK

Mindenesetre az Önök barátsága - Ön miniszterelnöki székbe segítette őt, ő
kitüntetni akarta Önt - nagyon megbízhatónak látszik. Bár elég szövevényes
véd/dac. szövetségre épül feltételezhetően.
GONDOLKOZZ, KÉTELKEDJ, KÉRDEZZ! - állt az egyik 1990-es szórólapján  a
"Szépen magyarul -Szépen emberül" mozgalomnak. Sajnos, nem szívelték meg
elegen sem lent, sem fent. A Magyar Köztársaság Országgyülésében ezidáig az
sem volt kérdés, most sem kiváncsi rá senki, hogy a képviselők közül hány a
kettős vagy többes állampolgár. Senkit nem érdekel, hányan vannak köztük
(is),  akik az usa-beli állampolgárság mellett Izrael állampolgárását
igazoló okmányokkal is (!!!) rendelkeznek. Ez csak akkor érdekes egy
pillanatra, amikor valamiért le akarnának valakit tartóztatni, de kiderül a
MÁS-sága, vagyis hogy  MÁSIK hazájába távozott. Ilyenkor azonban  gyorsan
ejtik az ügyet.
(Köztudott, Izrael nem adja ki állampolgárait senkinek.) Medgyessy Péter
nagy pénzekkel rendelkezik, nagy kitüntetésekkel. Hogyan szerezte? Kitől,
miért kapta? Ismert közmondás: Krisztus koporsóját sem őrízték ingyen.
 -- Szolgáljon Önnek önérzete növelésére, mégsem őt  (sem Németh Miklós
urat)  nevezik egyesek hétszeres árulónak, hanem Önt. --

IX.A NÉMETEK

A lényeg: A "RENDSZERVÁLTÁS" megtörtént. ÖN - mint akkori külügyminisztere
Magyarországnak - még a sorompónyitogató szerepét is vállalta a két
Németország egyesítésében. Azóta is kapja tőlük a jutalmakat, a
kitüntetéseket érte. (Azért, amiben  Gorbacsov elvt/úr és az akkori
usa-elnök már előre  megegyezett.) Ön, mint okos ember és az Önhöz hasonló
többi okos ember,   már akkor tudta, hogy a szorgalmasnak maradt, gazdag un.
Nyugat-Németország számára az elvtársi Kelet-Németország újratámasztása,  az
egységesítés akkora  terhet fog jelenteni, hogy ez lesz számukra a III.
világháború. (KETTŐT KIBIRTAK, HÁTHA EBBE BELEBUKNAK, VÉGRE!!! - Azonban,
remélhetőleg, ezek a lelkemnek kedves, fegyelmezett, dolgozni,
takarékoskodni tudó németek -Bismark népe -  képesek lesznek még ezt is
kibirni, megoldani.)
-- No, de haladjunk!!!

 X.A TULAJDON

Pontosan hogyan ment végbe az állami tulajdonba vett dolgoknak a
visszamagánosítása más volt-szocialista országokban, én - sajnos - nem látom
át egészen, azt sem, hogyan történt ott  az állami tulajdonú értékek
eladása, de azt tudom, ami itt történt Magyarországon, azt ezer év múlva is
tanítani fogják a tisztességes államokban, hogy "Így nem szabad."
Ami személyükben érintette az embereket:  az állampolgárok  "Kárpótlási
jegy"- ben  kapták meg elvett értékeiket. Amivel ugye azt csinálták, amit
akartak és ... amit lehetett. A legtöbb, különösen a vidéki, elöregedett
paraszt, pontosan azt tette, amire számítottak a hiénák, elkótyavetyélte.
Fél-,  negyedáron vásárolták, vásároltatták  tőlük fel  a zsákmányra lesők,
s aztán már ők licitáltak vagy licitáltattak a házakra, a szőlőkre, erdőkre,
 a termőföldre.
(Bocsássa meg, hogy itt hozakodom elő egy teljesen magán-,  személyes
üggyel:

 XI.SZEMÉLYES ÜGY?

Önnek, Gál Zoltán  és  Nagy Sándor, az MSZMP volt legszűkebb vezérkarában
lévő uraknak igazán bokros teendőik voltak 1989-től napjainkig. MÉGIS jutott
arra idő, hogy többek között  Hajdúnánáson is  - az én szülővárosomban -
vásároltassanak kárpótlási jegyeket, s a feleségeik nevére licitáltassanak
földet a Tedeji Állami Gazdaság kárpótlásra kijelölt földjéből. A Bódi
László  helybéli elvtársból úrrá lett ÚR irányításával létrehozott Tedeji
Rt. -  melyiknek tagjai az Önök feleségei is - , (s ahol Önök szivesen
töltik  pihenésre szánt napjaikat)  a magántulajdonba megszerzett földek
mellett még  bérli az államtól 2012-ig a  még állami tulajdonban maradt
több ezer hold  földet is. Önök eddigi cselekedeteiket még tetézik azzal,
hogy  Tiszapolgártól  az ország keleti határáig vezető autópályát az ÖNÖK
FÖLDJÉN akarják   átvezettetni, semmibe véve a  megye  lakosságának az
érdekeit.  --
Nagy Sándor úrnak a szeme sem rebben, amikor azt a változatot dicséri,
amelyik az önök hasznát szolgálja. Ahogy Bódi Jenő úr (Bódi László testvére,
a Bábolnai Rt hajdúnánási telepének vezetője) sem féli az ÉG büntetését, aki
miután elolvasta a fentieket feszegető írásom a Hajdúnánási Polgár c.
újságban, utána művezetőjével úgy hazaküldte szegény kisnyugdíjas, vagyis
nyugdíjkiegészítésért éjjeli őrködő öcsémet telepükről, hogy annak még
"munkatársaitól", a vele együtt "dolgozó" kutyáktól sem volt alkalma
elköszönni.)
A földre vágyó, a családi gazdaságról álmodozó  parasztfiatalok szerte az
országban (így a hajdúnánásiak is) azt remélték, legalább a még állami
tulajdonú földek a Nemzeti Földalapba  kerülnek, s az országgyűlés által
meghozott törvény biztosítja számukra, hogy valóban sikerrel pályázhassanak
a családjuk jövőjét biztosító tulajdon megszerzésére. A jelenlegi, az Önök
kormányának intézkedései, az Önök földművelésügyi miniszterének az
intézkedései nem ezt segítik elő. Sőt!

 XII. KINEK KELL MA MAGYARORSZÁG?
 Jó kérdés, jó kérdés! - mondta nékem egy zsidó újságíró, amikor azt
kérdeztem tőle arra az állítására, hogy van antiszemitizmus hazánkban : "és
ÖN  mit tesz azért, hogy ne legyen?"
Oly bonyolult időket élünk, hogy az áldozat is lehet bűnrészes és bűnre
csábító.
Nagy megdöbbenéssel  olvastam nemrégiben az interneten valakitől, hogy
Sztálin tulajdonképpen a szefárd, vagyis spanyol zsidók embere volt. Úgy
indították el  az askenáziak ellen  - Ha ez igaz  tulajdonképpen sok mindent
megmagyarázna), el kell ismerni, hogy eredményesen dolgozott.
 Senki annyit nem ártott a keleti zsidóságnak mint ő. A tisztességeseket
közülök üldöztette, háttérbe szoríttatta, elpusztíttatta.(Több pusztult el
ott közülök is, mint a hitleri Németországban.) A tisztességtelenségre
hajlamosakat viszont futtatta, vezető szerephez juttatta, elgonoszította.
 Velük végeztetett el minden aljas munkát. Ezáltal elérte, hogy a
zsarnokság,
 a gonoszság, az elnyomás  elleni gyülölet összemosódott, összemoshatóvá
vált  a zsidógyűlölettel. Egyben a kommunizmus eszméjének a gyülöletével is.
Vagyis  - látszólag - két legyet sikerült egyszerre ütni a terv
 elgondolóinak. Sikerült - vagy így, vagy úgy - tönkre tenni az askenázi
zsidókat  egyrészt; tönkre tenni a jövőt, az emberiség jövőjét, másrészt. --
(Most maradjunk csak a zsidóság kérdésénél.)
A rendszerváltásnak nevezett esemény megtervezésénél a kigondolók egyre nem
számítottak, hogy itt is, Kelet-Berlintől Vlagyivosztokig, az emberekben
ennyire feltámad a nemzeti érzés. Annakidején nem gondoltak rá, hogy a
természeti  törvényeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ők pedig azt
tették, mikor a  világpolgárságot, az internacionalizmust erőltették.--Pedig
csak a szemüket  kellett  volna használni. Van VIRÁG? Az ember lát szép
tulipánt, szegfűt,  rózsát, stb. a szép virágoskertben.  Ahogy "virág"
nincs, úgy "világpolgár"  sincs. Az  EMBER is csak nemzeti formában tudja
megélni emberségét. Francia  ember, orosz ember, lengyel, zsidó, magyar
EMBER. Viszont hangsúlyozni kell: a nemzeti, a fajtabeli belső sajátosságok
még nem  értékek se így, se úgy. Pl. az indulatosság, a jó gazdasági érzék,
stb. attól lesz jó vagy  káros érték, hogy milyen szándékkal milyen cél
érdekében működtetem.
Szóval nem gondoltak arra, hogy a nagy SZU és a hozzá tartozó területeken a
meggyalázott  emberi méltóság mellett a meggyalázott orosz és más nemzeti
érzés is ennyire fel fog támadni. No mármost ma különösen a volt
SZU-területén  ez a két érzés nagyon nagyon gyakran egyazon emberek ellen
irányul: a volt vezetőik ellen, akik között (lásd fentebb) véletlenül nagyon
sok az askenázi zsidó. Ezeket azonban usa-beli vezetőik mégsem akarják
magukra hagyni. Mert a helyzetet az teszi érdekessé,  hogy közben - a
20-30-as évektől számítva -  az askenázi zsidóság vezetői is áttették
székhelyüket az USA-ba (Lásd többek között: Lubavicsi mozgalom.) Onnan
jöttek vissza  ide M-ra is megbízottjaik 1990 táján. Onnan irányítják az
Izraelért folyó küzdelmet is. A megbékélésit, hiszen ők fenn akarják tartani
Izraelt, melyet éppen askenáziak alapítottak, s zömében ma is azok élnek
ott.)
A rendszerváltás után a szerencsésen életben maradt tisztességes szu-beli
askenázi szegény zsidóság  jelentős része allijázot (kivándorolt) Izraelbe.
(Itt  Magyarországon keresztül ment a szállításuk nagy részben.) A felső, a
meggazdagodott, a káderekké lett,  elgonoszult réteg azonban nem akar
Izraelba menni, ott élni,  hiszen ott dolgozni kellene, és ott nem
élvezhetne  kivételezettséget. Azonban velük is kell valamit kezdeni. Egy
részüket rá  tudták sózni Németországra. (A szefárdok abban bíznak, ezek
pökhendi, rossz  magatartásukkal  majd csak felszítják Németországban újra
az  antiszemitizmust.)
Azonban mi legyen a többivel?  Az USÁ-ba nem akarják csak a nagyon
válogatottakat  beengedni közülök, hiszen vannak ott már éppen elegen. Marad
a Kárpát-medence. Így, együtt. Hogy most több ország osztozkodik rajta? Az
nem lesz gond a jövőben. A lényeg, a  szegény Zsidóvilágszövetség (nem lehet
 neki könnyű) a kárpótlásra, stb. megkapott pénzekből egyre-másra vásárolja
a lakásokat, építteti a lakóparkokat Erdélyben (pardon: Romániában), a
Felvidéken (pardon: Szlovákiában ), Magyarországon. Itt különösen a főváros
környékén és magában a fővárosban, amit már nem is Budapestnek neveznek a
rosszmájúak, hanem Judapestnek.
Ide költöztetik be a Moszkvából stb. elvágyó keleti  zsidókat, s azokat,
akik Izraelből visszakönyörgik magukat.

 XIII. ÚJRA EGYMÁS ELLEN?!
 Azonban itt van újra az óriási gond!!!
  Napról napra tapasztalható, hogy az USA nemzsidó polgárainak is valahogy
kezd elege lenni zsidó polgártársaiból. Mármint a nemtisztességesből, a nem
munkából megélni akarókból. Azonban milyen a buta ember, állítólag az
usa-polgár különösen?!!! Nem fárasztja az agyát különbségtevéssel.
Magyar-magyar, fekete-fekete, zsidó-zsidó. Összemossa a jót a rosszal, a
szefárdot az  askenázival Úgyhogy az usa-beli szefárd zsidóság, különösen
azok, akiknek  közép-európai gyökereik vannak, méginkább azok, akiknek itt
élnek rokonaik vagy maguk is idevalók Kárpátiába, Budapestre, szintén vissza
akarnak  települni, legalábbis félig ide. Horn, Németh, Medgyessy, Bokros
stb. urak
 jóvoltából már van gyár, üzlet, részvény, ház, nyaraló. A Kárpát-medence,
 Magyarország  alkalmas arra, hogy a távol-keletivel felérő luxus hely
legyen
belőle.
 Süt a nap, jóízű a víz, a szőlő, szépek a magyar nők.
Vannak olyan new-yorki zsidó családok, aki nemcsak azért vitettek ki
felvidéki magyar nőt cselédnek, mert tiszta, ügyes, szép, hanem azért is,
 hogy tanítsa meg a gyerekeket magyarul. "Mostmár mi zsidók leszünk a
magyarok" - mondta egy budapesti szefárd, aztán Erdélyben egy askenázi
zsidó. (Hogy ez utóbbi igazat mondott, bizonyította, hogy a most, júliusban
 lezajlott magyar találkozón már  mind az öt erdélyi küldött valóban zsidó
volt.) De vállalják, ha a szükség hozza a szlovákságot, a románságot, a
szerbséget, a romaságot,  még a németséget is.
Tehát itt a nagy kérdés: kié lesz Magyarország? Kié lesz KÁRPÁTIA?  Meg
tud-e egyezni rajta a szefárd és az askenázi zsidóság? Hogy velünk, itt élő
nemzsidó MÁS-ságokkal mi lesz?

XIV. HARC EGY ESZME ELLEN

 Már feljebb utaltam rá, hogy  miközben a  "kommunizmus" elindításával az
askenázi zsidóságot megosztották, a tisztességeseket közülök pusztították,
ugyanakkor tönkre tették az emberiség jövőjét is. Mit is jelent ez? Hogyan
kell ezt érteni?
Ennek megértéséhez vissza kell menni a 19.sz. elejére. Ugyanis akkortájt
történt, hogy az Igazak Szövetsége eszméjeként megjelent az az erkölcsi
értékekre épülő élet,  amelyikről Jézus Krisztus beszélt. Vagyis megjelent a
pénzt, a profitot  elutasító krisztusi kommunizmus eszméje.  Hogy ezt  az
éppen egyenjogúságra  került, nyíltan a hatalom alapjává tett PÉNZt birtokló
szefárd zsidóság nem fogadta szívesen. Azt hiszem, érthető.
 Egy eszme ellen kétféleképpen lehet hacolni. Egyik:  egyszerűen megtiltom a
terjesztését. Ez azonban hosszú távon nem megoldás.A forrásvíz ha itt nem,
feltör másutt.  Eredményesebb a másik eljárás: én segítem világra előbb,
 mint a természetes fejlődése hozná. A legbiztosabb, ha azt akarom, hogy az
emberek ne ismerjék meg a rózsa illatát, ha már bimbóként elrohasztom azt.
(Ahogy ha azt akarom, hogy az emberiség  felnövekvő nemzedékei ne ismerjék
meg:  a lélektől lélekig érő, a következő egészséges nemzedékek alapját adó,
a  családokat összetartó párszerelmet, akkor a még szinte gyerekembereket
rászabadítom a testi szerelemre.)  A krisztusi kommunizmus eszméjét is így
tették tönkre. Kézbe vették, ők irányították a világra jöttét (Marx), aztán
tudatosan vigyáztak arra, hogy minden létező gonoszság kapcsolódjon mind a
nemzetközi, mind a nemzeti változatához, hogy az emberek még álmukban sem
merjék vállalni, hogy ők arra vágynak (Sztálin, Berija, Hitler).
 Ma az egész emberiségnek feltett kérdés: ÉLETET VAGY PROFITOT. Vagy még
több  pénzt egyeseknek, s akkor elpusztul a földi élet, vagy a jók, a nem
harcos  egyének NEM-et mondanak. Mit tudnak adni azonban jövőként? A
kommunizmus  eszméjét oly aljas módon valósították meg erőszakkal,  és
szándékosan annyi  aljas dolgot kapcsoltak hozzá,
hogy ma fel se meri vetni senki, mint jövőt. Az, hogy a legfontosabb dolgok
nagyon jó, ha állami kézben, a közösség tulajdonában vannak, hogy azoknak
nem volna szabad profit orientáltnak lenni --ki meri ma kimondani? Csak az
a néhány tisztességes tudós és politikus aki meri vállalni, hogy őrültnek
nevezzék. Aztán az utcán tüntető fiatalok, akik ellen ott a rendőrsorfal az
egész világon. Hozzánk is jön újra haza Bokros, s eladják a még meglévő
hazai közös értékeinket.  (Milyen jó, az embereket lehet a szörnyű
kommunizmussal ijesztgetni!)
----------------------------------------------------------------------------
  Uram! 70 évesen ideje számvetést készíteni.  Ha Ön azt akarta (gyűlölve a
 magyarságot is, nemcsak a németeket), hogy Magyarország vagyona ma már
jelentős mértékben külföldiek tulajdonába kerüljön, akkor Ön örülhet,
elérte, amit akart. Ha Ön azt akarta, hogy mostanság az állami bevétel kb.
45 százaléka az adósságaink kamatos kamataira menjen, akkor örülhet, mert
elérte, amit akart. Ha Ön azt akarta, hogy ma több szegény ember legyen
Magyarországon, mint a Horthy - korszakban volt, amikor a "három millió
koldus országaként emlegették" hazánkat, akkor örvendezhet, elérte, amit
akart. Kiszámítható, hány gyerek nem születik meg évente azért, mert a
felelősséget érző fiatalok anyagi okok miatt nem merik őket vállalni.
 Felfogta már, Uram, hogy Ön ennek az országnak a tömeggyilkosai közé
tartozik?  Tud még aludni? Nem érzi, hogy szájában  megkeseredik az étel,
 megecetesedik a bor? Ön külön vezetéken felvezettette villájához  a
gyógyvizet a Margitszigetről. Nem fél, hogy egyszer benzinné válik?

 A rendszerváltásnak nevezett hatalomváltás látszólag megtörtént. A
 Szovjetunió puskái helyett itt vannak a profit bankjai. Az, amit Önök -
állítólag  - l990- ben az un. "rózsadombi paktum"-ban aláírtak látszólag
hiánytalanul megvalósult. Látszólag itt már semmit nem lehet jóvátenni.
-- Nem így van! Nem így lesz!
 

XV. A CSODA!!!
 " Itt már csak a csoda segít!" - mondogatják egyesek.    S a csoda meg is
 jön!
 Ami elrendeltetett, az meg is fog valósulni: KÁRPÁTIA (a Kárpátok bércei
 által ölelt táj, benne Magyarország)  =  Boldogasszony országa,   Mária
 királysága, az anyák, az ÉLET  hazája  -- lesz.
  A 2001-es esztergemi felajánlás, a mikor is a katolikus egyház
magyarországi  hercegprímása  megismételte Szt. István ezer évvel ezelőtti
tettét,  nevezetesen, hogy Mária védelmében ajánlotta a Kárpátok bércei
által ölelt  tájat  - 2001 karácsonyán érvénybe lépett. (Ma ezen a területen
több ország  él: Szlovákia, Ukrajna - Románia - Szerbia egy része,
Horvátország,  Szlovénia, Ausztria egy része, Magyarország! Egyik sem
tiltakozott az ellen,  hogy az ANYÁK, az ÉLET  hazája legyen!!!)
 TISZTA, TISZTESSÉGES, TAKARÉKOSAN TEHETŐS  É L E  T  lesz itt!  Egészséges
testű, érzelmű, szellemű fiatalok nőnek fel ezen a tájon! Ki, ki a maga
nemzeti mivoltában: szlovák, ruszin/hucul, román, szerb,horvát, szlovén,
osztrák, német, roma, ZSIDÓ, magyar./  -  Mindenki szabadon vallja magát  a
vállalás vagy a választás, vagy a szív jogán egy nemzet tagjának.
          ----------------------
/ Itt a szefárd és az askenázi zsidó  egymás elleni gyűlölete is véget  fog
 érni, mert itt mind a kétféléből csak a tisztességes fog megélni!!! /