A terrorizmus szülôapja - Révffy László
EMLÉKEZZÜNK! - Kindler László
ENNEK A KORMÁNYNAK MENNI KELL! - Pérkátai Dénes Béla
ORVOS VOLT A HERCEGEK ÉS HERCEG AZ ORVOSOK KÖZÖTT! - Bellák Frigyes
Drezdára emlékezve – Szalay Róbert

 

A terrorizmus szülôapja - Révffy László

 

 

            A szabad világ sajtója egyetlen napot sem  mulaszt el, hogy nyomtatott betű formájában ismertesse az állítólagos terrorista égbekiáltó bűnét, a szeptember 11-i New York és Washingtoni terrorista akciót.

            Azóta Osama bin Laden neve többbször jelent meg nyomtatásban, mint George Bush amerikai elnöké, vagy Tony Blair angol miniszterelnök neve. Pedig az utóbbi kettô mindent elkövet, hogy naponta jelenjenek meg a Tv képernyôjén, hogy fenyegetéseiket unos-untalan megismételjék, Osama bin Laden élve vagy halva a kezükre fog kerülni terrorista társaival együtt.

            Arról már kár szót is veszetegetni, hogy eddig miért nem hozták nyilvánosságra a bizonyítékokat, amelyek minden kétséget kizárólag alátámasztják Osama bin Leden bűnösségét a szeptember 11-én történtekért.

            A válasz, ha errôl szó esik, csupán annyi: – biztosági okok miatt tartják vissza, ami szintén nem elfogadható válasz.

            Legyen szabad visszafordítani az idô kerekét, és megemlékezni pár szóban egy igazi terroristáról, akit valójában nevezhetünk a terrorizmus szülôapjának. Ugyanis a háborúkban a katonák szemtôl-szembe harcolnak egymással, és nem alattomosan, ahogy ez divat lett a 20. században. A terrorizmus szülôapja 1913-ban szüle-tett Oroszországban, Brest-Litovsk városában, neve: MENACHEM BEGIN.

            Közvetlen a második világháború kitörése elôtt, 1939-ben a Vörös Hadsereg lengyel tagozatában teljesít katonai szolgálatot. Eddig még ki nem szivárgott okok következtében a Szovjetunió engedélyt ad részére, hogy kivándoroljon Palesztinába, ahol mint ismeretlen kisegítô, csatlakozik az ott állomásozó és rendfenntartó Brit Hadsereghez.

            Mivel mint hithű cionista, aki elkötelezett híve egy zsidó állam megalapításának Palesztina földjén, 1944-ben elhagyja a Brit Hadsereget, és csatlakozik az úgy-nevezett IRGUN ZVAI LEUMI nevű cionista terrorista csoporthoz, ahol rövidesen vezetôként tűnik ki terrorista atrocitásokkal, amiket csoportjával a legkegyetlenebb módon hajt végre.

            1946. április 25-én TEL AVIV városában éjszakázik egy angol katonai autó, több alvó angol katonával. BEGIN és terrorista csoportja meglepi az alvókat, és a gépkocsiparkban legyilkolják az angol katonákat.

            1946. julius 22-én BEGIN terrorista csoportja felrobbantja a KING DAVID Hotelt. 97 halott, akik között vannak angol katonák, ápolónôk és arab polgárok. A sebesültek száma több száz, akik közül a legtöbb egy

életre nyomorékká vagy vakká válnak.

            1947. március 31-én BEGIN terrorista csoportja elôre kitervezett bombázást hajt végre a Jeruzsálemi tiszti klubban. Tíz ártatlan áldozata van az aljas merény-letnek.

            1947. április 18-án BEGIN terrorista csoportja katonai kórházban helyez el bombát. Az áldozatok száma ismeretlen.

            1947. április 20-án BEGIN terrorista csoportja VÖ-RÖSKERESZTES KÓRHÁZAT bombáz. Az áldozatok száma ismeretlen.

            1947. julius 12. BEGIN terrorista csoportja elrabol két angol katonát. Név szerint Mervyn PAICE-t és Clifford MARTIN-t. Elôször megkínozzák ôket, majd megölik a két 19 éves, ártatlan katonát. A gyilkosság után a holttestekben robbanószert helyeznek el avval a szán-dékkal, ha megtalálják a holttesteket, még több áldozat haljon meg. Szerencsére tervük nem jár sikerrel.

            1947. szeptember 16-án BEGIN terrorcsoportja Tel Avivban kirabolja a BARCLAY Bankot. A rablás közben a támadást megakadályozni akaró három rendôrt, akik már sebesülten fekszenek, kegyetlenül meggyilkolják.

            Az angol kormány a BEGIN névre hallgató tömeg-gyilkos terrorista fejére 50 ezer dolláros vérdíjat tűz ki, de elfogni nem tudják.

            1948. februárjában BEGIN terrorcsoportja Jeruzsá-lemben meggyilkol három sebesült rendôrt a kórházi ágyon.

            1948 április 10-én BEGIN terrorcsoportja megrohanja DEIR YASSIN nevű falut, és a védtelen, fegy-vertelen lakosságból kegyetlenül megölnek 254 ártatlan embert. A terrorakció célja, hogy a palesztinai arabok félélmükben hagyják el a házaikat, hazájukat. Az áldozatok között volt 25 állapotos asszony. A Vöröskereszt a helyszínen 150 megcsonkított holttestet talál.

            Közben megszületik Izrael állam, és kezdetét veszi a palesztinok mesterséges bántalmazása, üldöztetése.

            A kegyetlen terrorista Menachem BEGIN büntetlenül megússza az új állam megalakulását, sôt ismert izraeli politikus lesz belôle, majd Izrael miniszterelnöke.

            1977-ben, ha hiszik, ha nem – Menachem BEGIN, az egykor körözött terrorista tömeggyilkos, mint IZRAEL miniszterelnöke megérkezik az Egyesült Államokba, mint ünnepelt vendég. A meghívást az akkori USA elnöknek, Jimmy Carternek köszönheti, – vörös szônye-ges bevonulással – a Fehét Házba. Dicsôség neked demokrácia!

            Majd megtörténik a Libanoni invázió, melyben ismét BEGIN vezetô szerepet visz. Az már nem számít, hogy az izraeliek által végrehajtott libanoni holocaust 20.000 polgári halottat és 60.000 súlyos sebesültet eredménye-zett. BEGIN megint ünnepelt vendég lesz 1982-ben a Fehér Házban.

            Lehetséges, hogy ,,érdemeinek” elismeréseként választották meg miniszterelnöknek, és így érdemelte ki a kétszeres meghívást is az Egyetemes Államokba.

            Az már csak hab a tortán miniszterelnöki működése folyamán, hogy az amerikaiak által létrehozott légi hadereje lelôtt egy fegyvertelen líbiai repülôgépet. 109-en haltak meg. Majd megtámadtak egy fegyvertelen amerikai hajót (USS Liberty), amelyen megöltek 34 amerikai tengerészt, és megsebesítettek 171-et.

            Csodálkozunk, ha ezek után születik egy OSAMA bin LADEN....?

 

Révffy László

 (Angol és amerikai sajtónak is megküldve angol nyelven!)


 

EMLÉKEZZÜNK! - Kindler László

(Mi sem felejtünk!)

 

            A tíz évvel ezelôtti magyarországi újsághírek szerint a budapesti fôrabbi az alábbi kijelentést tette, ,,Ha felsorolnánk azoknak a zsidóknak az értékeit a magyar kultúrában, amit ha kivonnánk Magyarországról – akkor nem maradna más, csak a bô gatya, és a fütyüls barack.”

            A nemzeti ÖNÉRZETÜNK megköveteli, hogy erre a kijelentésre EMLÉ-KEZZÜNK most, tíz év után – és azt sohase felejtsük el! A nemzeti JELLEMÜNK pedig megköveteli, hogy ennek a budapesti fôrabbinak a nemzetgyalázó kijelentését MEGBOCSÁSSUK. BOCSÁSSUNK MEG ennek a budapesti fôrabbinak a sértô és nemzetgyalázó kijelentéséért, nemcsak azért, mert mi magyarok nem vagyunk gyűlölködô és bosszúért lihegô nemzet, – hanem azért is, mert most legalább KIDERÜLT, hogy a magyarországi zsidóság legfôbb vallási vezetôje HOGYAN ÉREZ az  népét BEFOGADÓ magyar nemzet kultúrája iránt!

            Ne felejtsük el, hogy ezt a kijelentést NEM egy egyszerű, tanulatlan zsidó tette – hanem a Magyarországra BEFOGADOTT zsidóság legfôbb vallási vezetôje, akinek a véleményére adnak az itteni zsidók, és azt IGAZSÁGNAK fogadják el!

            És errôl a nemzetünket gyalázó kijelentésrôl jut eszembe D’Izraeli, zsidó származású angol államférfi neve és esete a régebbi idôkbôl, – aki a budapesti fôrabbihoz hasonlóan, – LENÉZTE az ô népét BEFOGADÓ ország, Anglia népét, amikor az ôt bírálni merészelô országgyűlési képviselônek így válaszolt az angol Parlamentben: ,,Az Ön ôsei még a fákon ugráltak, amikor az én népem már a biblia útjait járta!”

            Erre a kijelentésre emlékezve, – csak az idôrendbeli besorolás tisztázása érdekében, – had emlékeztessem ezt a budapesti fôrabbit arra, hogy: amikor pedig az Ön elôdei még csak a biblia útjait járták, – akkor a ,,bô gatyás és fütyülôs barack” kultúrájú magyar nemzet ôsei, már sokezer éve kifejlesztették e Föld Homosapiensekbôl álló emberiségének az ELSÔ NYELVÉT, kialakítoták az IGAZ VALLÁSÁT, és felépítették az ELSÔ FEJLETT EMBERI TÁRSADALMAT!

            De érdemes felfigyelnünk arra a jelenségre is, hogy mind két idôben, mind két zsidó vezetô egyformán lenézte a népüket BEFOGADÓ ország nemzetét, és hogy mennyire megegyezik – és így azóta sem változott – az ,,akkori” zsidó vezetô, és a napjainkban élô zsidó vezetô véleménye és értékelési szemlélete a BEFOGADÓ angol, és a BEFOGADÓ magyar nemzetrôl.

            BOCSÁSSUNK MEG ennek a budapesti fôrabbinak a Homo sapiensekbôl álló emberiség ôstörténetének a csak hézagos és egyoldalú ismeretéért, – amit még bepótolhat, kiegészíthet szorgalmas tanulással, és így lassan felemelkedhet a mai magyar nemzet bô gatyás és fütyülôs barack kultúrájának színvonalára! 


 

ENNEK A KORMÁNYNAK MENNI KELL! - Pérkátai Dénes Béla

           

            Mondta Meggyesi elvtárs. Menni kell, mert Orbán úrék semmi jót nem csináltak. Semmi olyan jót, ami kifejezetten a magyarság – benne a gyerekek, felnôttek, nyugdíjasok – javát, felemelkedését szolgálná.

            Mindezekbôl arra lehet következtetni, hogy Meggyesi, Kovács, Fodor, Kuncze, Szili elvtársak mindent jobban tudnak, s amit tudnak, azt a gyakorlatba is átültetni tervezik. Utána jöhet a nép széles mosolya és a pirosra tapsolt tenyér.

            Igen!... De felmerül bennünk egy kis kétely, mégpedig az, hogy honnan ez a nagyfokú hozzáértés és magabiztosság, hiszen ahonnan jöttek az átkeresztelés elôtt, ott csak szomorú ábrázatokkal, elégedetlenséggel és suttogó átkozódásokkal találkozhattunk. Suttogót emlí-tettem, mert a nyílt kártya életveszedelemmel járt.

            Most meg... ... ôk majd megmutatják... ...Ugyan, mit? Talán azt, hogy fogjuk be a pofánkat, de gyorsan, mert elôfordulhat, hogy ôk fogják be demokratikusan, népidemokratikusan régi és bevált módszerek szerint.

            Olvassuk az újságot, ülünk a TV elôtt, ilyenképpen tájékozottak vagyunk. Néha a Népszava című újságba is belelapozunk, csak azért, hogy valami biztosat is tudjunk, bár én, aki jó magyarnak érzem magam, úgy saccolom, hogy a NÉPSZAVA nem is annyira a nép szava, hanem ... ... ... Gondolkodjon olvasója, utána rádöbbenhet.

            Ez a kormány tetteivel bizonyít. Halad, határozott léptekkel még annak ellenére is, hogy sok az elé rakott buktató, amit a magyarul beszélô idegenek raknak úgy, mint gonoszok a tányéraknát. Akik rakják, hangoztatják: Ennek a kormánynak menni kell, mert ha a választások utánis marad, elôfordulhat, hogy nem kesztyűs kézzel, hanem hegyerezett körelleneseknek, a bomlasztóknak az idegen érdekeket szolgálóknak és követôiknek. Ez pedig borzasztó is lehet, mert ha a bírák langyoskodnak, óvatoskodnak, ám a nép nem. A kárvallott nép, a könnytôl áztatott zsebkendôt szorongató biztosan lefelé mutat hüvelyk-ujjával még akkor is, ha a bűnösök és követôk épségére rendôrök vigyáznal, mint például a kopja fás termetôben, az ,,elásott” áldozatok szentelt sírjainál. Bizony, nagyon könnyen elôfordulhat, hogy a véreskezű kiabál segítségért.

            Elgondolkodtató dolgok ezek, már csak azért is, mert a nyújtott virágcsokor, vagy ko-szorú halálos mérget áraszt bódító illat helyett, ami mellé hiábavaló a fegyveres biztonság, mert ez a biztonság, nagyon, bizonytalan.


 

ORVOS VOLT A HERCEGEK ÉS HERCEG AZ ORVOSOK KÖZÖTT! - Bellák Frigyes

 

            Batthyány–Strattmann László (1870– 1931) emléktemplom épül Szombathelyen. Ismert és kedvelt folyóiratunk hűséges Olvasói bizonyára emlékeznek arra, hogy alig több mint három évvel ezelôtt, a Szittyakürt 1998. decemberi számában – BEFR, Szombathely szignóval – tudósítottam a felvidéki, Diósförgepatony (Szüleim szülôföldje) új római katolikus templomának fölszentelésérôl! Isten kegyelmébôl, ez évben is templom szentelésre leszünk hiva-talosak, nejem és jómagam, ugyanis szülôvárosom oladi városrészében, a Fatimai Szűz Mária Szeplôtelen Szíve tiszteletére, Batthyány–Strattmann László emléktemplom épül.

            Városunk polgárságának, bölcs döntése miatt, amely 1998. év ôszén leváltotta nyolc évig hatalmon lévô kommunista-liberális ,,urait”, lehetôség nyílt az 1999. esztendôben a Szily János (Szombathelyi Egyházmegye elsô püspöke!) emlékév rendezvénysorozatára, 2000-ben a Székesegy-ház fölújítása folytatására, 2001. május 10-én az önkormányzat ajándék telkén a temp-lom építés megkezdésére, valamint június 17-én Úrnapján a Szentháromság szobor eredeti, helyére (Fô tér) történô visszahelyezésére!

            Az alapkôletétel 1999. szeptember 12-én volt. A templom építési és statikus terveit, Németh István okl. tervezômérnök és Karácsony István okl. építômérnök készí-tette. Közadakozásnak, a címkézett támogatásoknak és a Millenniumi Vallási Alapján nyert pályázati összegnek köszönhetôen, az elmúlt év május 10-én megkezdôdhetett az alapozási munka! A kivitelezést szombathelyi (Alterra Kft., ÉPszÖV Rt.) és budapesti (LATTI Hungária Kft., TECHNO-KÁRP Kft.) vállalatok végzik, amelyek kitűnô munkája nem valósulhatott volna meg a lakótelep nagylelkű adományozó közössége nélkül!

              Isten szolgája, dr. Batthyány-Strattmann László 11. gyermeke közül, Ludovica Ottilia grófnô, 2001. május 2-án Németújváron (Vas Vármegye) 98 éves korában utolsóként elhunyt. Ugyanitt temették el a Ferences templom családi kriptájában, azon a napon, amikor megkezdôdött édesapja emlék-templomának építése!

              A 10 (tíz) hónapja elkezdôdött alapozási munkálatok óta, mára állnak a templom falai, a tetô palázása is elkészült, helyére került a toronysisak és a kereszt, amely 34 (harmincnégy) méter magasságával impozáns látványt nyújt, az arra járóknak!

            Molnár János Atya szerint a templom olyan bensôséges hangulatot fog árasztani, amilyent a plébános úr a templom nélküli kis falvakban, a háznál tartott istentiszteleteken tapasztalt hajdanán!

            Szent István Társulat 2001-ben jelentette meg Dr. Batthyány László dokumentált életrajzát, 200 (kettôszáz) oldal terjedelemben, amelynek címlapját egy 1925-ben készült fénykép díiszíti: Batthyány doktor, hitvese asszisztenciájával szemműtétet végez körmendi kórházában.

            Németújvári dr. Batthyány–Strattmann László az ôsi nemzetség pinkafôi (Vas-Vármegye) ágából származik, aki az ezeréves múltba mélyedô Batthyány-család méltó örököse volt! Bécsben gazdasági, bölcsészeti és orvosi tanulmányokat folytatott, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, fôrendiházi majd felsôházi tag! Életét, tudását és vagyonát orvosként, majd európai hírű szemsebészként, a legsze-gényebbek gyógyítására, szolgálatára szentelte köpcsényi (Moson Vármegye) és körmendi (Vas Vármegye) kórházaiban.

            A távoli múlt ködébôl sorra emelkedtek ki a tatár s török ellen küzdô vitézek, európai csatamezôk hadvezérei, leánynevelôket s patikákat létesítô nagyasszonyok, imádkozó klarissza apácák, kórházépítô irgalmas nôvérek, tudományszervezô püspökök, írók, utazók, miniszterek és reformer gazdálkodók!

            E nemes törzsök szülötte, az utolsó nemzeti nádor, 1849. vértanú miniszterelnöke, valamint Nyitra, 1920-ban elűzött fôpásztora is. A szétágazó Batthyány család leányai és fiai meghatározó szerepet vállaltak a Szent-Korona-Országteste történel-mének, kultúrájának és egészségügyének alakításában! Boldog emlékű László doktor, ,,a szegények or-vosa” 1931-ben hunyt el, és utódai felé most is ragyog, pelikános címerének jelmondata: FIDELITATE ET CHARITATE! vagyis HŰSÉGESEN ÉS SZERETETTEL!

            ORVOS VOLT A HERCEGEK ÉS HERCEG AZ OR-VOSOK KÖZÖTT!

            Karácsony másnapján, késô délután nejemmel kisétáltunk az oladi városrészbe, és megtekintettük a templom építés elôrehaladtát.

            Visszafelé jövet már besötéte-dett, a 45 perces, csillagfényes karácsony-esti séta közben arról beszélgettünk, hogy az elkövetkezendô országgyűlési kép-viselôválasztások e-redményeként, a ma-gyarságnak egy párját ritkító jobboldali ösz-szefogást kell megvalósítania, mert vég-érvényesen csak így tudja szemétdombra hajítani, népünket kishitűségbe dön-gölôk szándékát!

            Ekkor viszont meg kell fogadnia és követnie kell, gróf Széchenyi István örök érvényű figyelmeztetését illetve buzdítását, amelyek így hangzanak: ,,légy hű fajtádhoz” és ,,merjünk nagyok lenni.”

            A templom teljes befejezéséhez, illetve a húsvéti fölszentelési szertartás megtartha-tóságáért, a hiányzó adományokat köszö-nettel és hálával fogadja a Szombathely-Olad Római Katolikus Plébániai Hivatal (H-9700 Szombathely, Márton Áron u. 55.) az alábbi bankszámlára:

Batthyány–Strattmann László Templomáért Alapítvány, Szombathely:

11747006-20192174 OTP Bank Rt.

           

Bibliai simogatású szeretettel, és köszönettel:

Bellák Frigyes

H-9700 Szombathely, Szily János u. 2. Telefon (üzenetrögzitôvel) és telefax

36-94-324-325

Utóirat:

2002. január 01-én az építkezés 236. napján!!! 08.30 órakor az altemplomi részben újévköszöntö (elsô) szentmisét mondott, Molnár János esperes Úr.

A korai óra és az elôzô éjszakai, vigasság ellenére sokan részt vettek a szertartáson!


 

Drezdára emlékezve – Szalay Róbert

 

            57 évvel ezelôtt, 1945. február 13-án a II. világháború legborzalmasabb, legkegyetlenebb bombatámadása érte a német építészetnek és művészeteknek ezt a gyöngyszemét.

            A  műemlékszámba  menô  épületek, templomok, múzeumok mellett semmilyen jelentôs katonai létesítmény nem volt a várasban, viszont a lakásokban, de még az utcákon is többszázezer menekült zsúfolódott össze, akik Németország keleti területeirôl, a szovjet csapatok elôl menekültek. A lakosság és a menekültek szinte kivétel nélkül nôk, gyermekek, öregek és betegek ill. sebesültek voltak.

            Közbevetôleg meg kell említeni, hogy az 1864-i Genfi Egyezmény, amit 1906-ban és 1929 -ben megújítottak és kiegészítettek, a leghatározottabban tiltja többek között a polgári lakosság elleni megtorló akciókat, kegyet-len-kedéseket.

            Február 13-án a borzalmak éjszakája szakadt a városra. Több száz angol és amerikai nehézbombázó több hullámban támadta a védtelen várost. Elôbb romboló, majd gyújtóbombákkal tették égô pokollá a romba dôlt utcákat. Emberek tízezrei valósággal elevenen égtek el a szörnyű. lángtengerben. Oltásról szó sem lehetett, részben a vízvezetékek elpusztítása, részben a folyamatosan aláhulló bombák miatt.

            Egyetlen éjszaka és nap alatt több mint 200.000 ártatlan ember pusztult el szörnyű kínok között. – Ezt az embertelen tömeggyilkosságot csak a Hirosi-mára és Nagaszakira ledobott atombombák pusztítása közelíti meg! – Még egyszer alá kell húzni, hogy mindhárom városban fegyvertelen civilek, gyermekek, nôk, öregek voltak a pusztítás áldozatai. Akik kitervelték és végrehajtották e szörnyűségeket, nem gondoltak a Genfi Egyezményekre? Ártatlan civilek tömeges legyilkolása értelmetlenül, jóformán a háború utolsó napjaiban. Kik a háborús bűnösök, ha nem ezek? Vagy csak német, magyar és japán háborús bűnösök voltak? – A magyarok többen, mint a németek és japánok együttvéve !? – A szövetséges angol, amerikai és fôleg szovjet katonák és politikusok kivétel nélkül grállovagok és szelíd bárányok voltak? Egy emberöltô után jogos a kérdés feltevése!

            Az angol katonai stratégák tervei már az 1930-as évektôl kezdve a hátországok bombázásával szándékoztak a következô háborút megnyerni. Úgy gondolták, a lakosság terrorbombázása megtöri az emberek lelkierejét, tüntetések, sztrájkok bomlasztják majd az ellenség hátországát és az elége-detlenség átterjed a fronton harcoló katonákra is, ami végsô soron az összeomláshoz vezet. Ennek szellemé-ben csak a távolsági nehézbombázók fejlesztésére és építésére fordították a legtöbb gondot.

            A háború elsô szakaszában, 1941– 42-ben a németek többször javasolták az angoloknak a terrorbambázások kölcsönös beszüntetését, de ez mindig süket fülekre illetve visszautasításra talált! Késôbb ezt a taktikát vették át az amerikaiak is. Mi magyarok is érezhettük a magunk bôrén a terrorbombázások borzalmait. Errôl a még élô debreceni, szolnoki, szombathelyi, gyôri és fôleg budapesti lakosok mesélhetnének.

            E támadásoknak több ezer civil áldozata volt. Képzeljük el Német-országot, ahova a háború alatt annyi bomba hullott, ami 400 hirosimai atombomba robbanóerejének felel meg. E bombázások közel egymillió áldozatot követeltek, és ebbôl csak a drezdai bombázásnak közel negyedmillió ha-lottja volt.

            Bízzunk és reménykedjünk abban, hogy a jövôben soha többé, sehol nem kerül sor hasonló háborús bűncselekményre!

 

Szalay Róbert

római katolikus történelemtanár