NE ENGEDJÜK, HOGY KIHÚZZÁK A FÖLDET A LÁBUNK ALÓL!
FELHÍVÁS A VÁLASZTÓPOLGÁROKHOZ
 
Brüsszel és a magyar fél "A tőke szabad áramlása" c. 4. fejezetben 2001.6.12-én ideiglenesen lezárta a főtárgyalást. Ezzel megszületett a paktum, amelynek folytán az EU-hoz csatlakozás a magyar vidék számára azt jelenti, hogy első lépésben a volt államszocialista nagyüzemek helyébe - az elmúlt átmeneti évtized után - a bérmunkásokat kiszipolyozó tőkés nagybirtokok lépnek; majd második lépésben, mintegy 15 év múlva a tengerszint-emelkedés miatt új életteret kereső nyugatiak milliói veszik birtokba a magyar földet, a magyar Országgyűlésnek pedig arra sem lesz jogköre, hogy ebbe egyáltalán beleszóljon. (Lásd a függeléket a túloldalon). Ezzel a mai magyarországi gazdák és utódaik zsellérekké vagy munkanélküliekké válnak, és évezredes állami lét után megszűnik az önrendelkező Magyarország, a magyarság pedig feloldódik a népek tengerében.
 Nyilvánvaló, hogy ezt a paktumot a mai magyar politikai elit - kormány és ellenzék - együtt kötötte meg a nemzetközi pénzoligarchia brüsszeli ügynökségével annak érdekében, hogy a pénzoligarchiát kiszolgálva, egymást négyévenként váltva, helytartóként hatalmon maradhasson.
 KI KELL HARCOLNUNK AZ ALKOTMÁNY MÓDOSÍTÁSÁT, amelynek folytán a magyar Alkotmány is - számos EU-ország és az USA több állama alkotmányához hasonlóan - biztosítja a földtulajdon és a földbérlet megőrzését a hazai családi gazdaságok számára, tiltva minden ezzel ellentétes nemzetközi szerződést.
 Az Összefogás a Fennmaradásért Szövetség kötelességének tartja, hogy - a pénzuralommal szembeszálló többi társadalmi szervezettel együtt - mozgósítsa Magyarország lakosságát az ország földje és a saját népe által demokratikusan kormányzott Magyarország védelmére. Felkérjük mindazon szervezeteket és személyeket, akik készek a föld és a nemzeti önrendelkezés védelmében közös cselekvésre, közöljék ezt a szándékukat az alább megadott módon.
 
   Éliás Ádám     Síklaky István
Összefogás a Fennmaradásért Szövetség
 
Kapcsolat: Síklaky István, 1028 Budapest, Leshegy-u.7a, T/F: 1-361-3748
Drótposta: kincsesne@mail.datanet.hu     Honlap: www.fennmaradas.hu
 

Függelék
(Forrás: Tanka Endre, tudományos tanácsadó cikke a Magyar Nemzet 2001.6.30-i számában).
 
Tények
* Brüsszel és a magyar fél "A tőke szabad mozgása" c. 4. fejezetben 2001.június 12-én ideiglenesen lezárta a főtárgyalást. A kérdéskör e fejezetbe helyezése világosan jelzi, hogy a paktumot kötők szerint "a csatlakozó állam termőföldje nem az államhatalom területi alkotóeleme, nem a nemzeti lét és az életminőség alapfeltétele, még csak a mezőgazdaság és az élelmiszer-termelés alapvető termelőeszközeként sem ismerhető el - ezért kellett problematikáját kiszakítani a "mezőgazdasági csomagból", Ehelyett az nem több és nem kevesebb, mint a tőke zavartalan áramlását szolgáló egyik sajátos árufajta..." Ez az elv csak az újonnan csatlakozók számára kötelező, a régi tagországok számára nem.
* A paktum szerint "Magyarország az unióba való felvételétől számított hét éven át jogosult fenntartani a külföldiek termőföld-tulajdonszerzésére a földtörvény tilalmát. Meg kell szüntetnie azonban azt már a csatlakozás időpontjától a védett természeti területek tulajdonjogára, amit ettől kezdve külföldi magánszemély és jogi személy is megszerezhet."
* Magyarország "a hét év elteltével ... nem tehet különbséget természetes és jogi személy szerzőképessége között" és persze a szerző állampolgársága szerint sem.
* Magyarországnak "uniós tagsága kezdetétől biztosítania kell a nálunk letelepedő uniós állampolgár földtulajdonszerzését" noha nyilvánvaló, hogy bármely "nyugati" földműves mekkora pénzügyi és jogi előnnyel képes kiszorítani a magyar földművest a földjéről. "A külföldi magángazda letelepedésének időtartamát 2001. január 1-től kell számítani, így tulajdonszerzési igénye 2004. január 1-vel beállhat."
* "A földbérletnél csatlakozásunktól fogva nem tehető különbség a természetes és jogi személyek törvényi feltételei között." Tehát "míg az EU tizenöt államának egyike sem ismeri a bérmunkást kizsákmányoló nagybirtokrendszert ... az Európához tartozás így a magyar vidéknek nem hozhat többet, mint az államszocialista nagyüzemnek a bérmunkát szipolyozó tőkés nagybirtokkal való felváltását."
* Az EU-bizottság 97/C/220/06. számú közleménye kivételként megengedi, hogy "közérdeket érvényesítő kötelező elvárások" alapján egy ország megtagadja gazdálkodó jogi személyektől a földtulajdont, nyilvánvaló azonban, hogy ezt a kiskaput egy újabb brüsszeli közlemény - a magyar Országgyűlés megkérdezése nélkül - bármikor bezárhatja.
 
Várható tények
"Az ENSZ-ben végzett tudományos kutatások előrejelzései szerint tizenöt éven belül a tengerek vízszintjének 50 centiméterrel emelkedése - többek közt - Európa szárazföldjének térképét is át fogja rajzolni. ... Európa népességének egyharmada elvándorlásra és új élettérben való megtelepedésre kényszerül. ... Ezzel együtt fokozódó nemzetközi nyomás hárul a mindenkori magyar kormányra avégett, hogy liberális telepítési politikával a külföldi bevándorlókat milliós nagyságrendben befogadja." Nyilvánvaló, hogy a paktum értelmében a csatlakozás után nem lesz szükség "nemzetközi nyomásra", mert a magyar Országgyűlésnek egyszerűen nem lesz hatásköre a milliós betelepülés (és földszerzés) megakadályozására. Várhatjuk tehát, hogy tiz-húsz év múlva idegenforgalmi érdekesség lesz, hogy itt-ott még magyarul beszélnek a Kárpát-medencében.
 
- . - . -