SZITTYA HÍRSZOLGÁLAT:  GEÖNCZEÖL GYULA, A SZLOVÁKIAI MAGYAROK           
                                                ORSZÁGOS TANÁCSA ELNÖKÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA.
                                                Ellenjegyezte Drozdik Sándor alelnök.
 
---------------
Geönczeöl Gyula <
geonczeol@dpg.hu> 2002.02.22. 20:30:00 +1h-kor írta:


   A benesi intézkedések korszerű perspektívában
 
  A napokban ellentmondó nyilatkozatok jelentek meg felelős magyar politikusok
  részéről a benesi dekrétumokat, intézkedéseket illetően.  Bugár Béla az
  MKP elnöke az Új Szónak adott, február 21.- i nyilatkozatában először
  kijelenti, hogy a benesi rendeletek ügyét "rendezni kell, még mielőtt az
  Európai Unió tagjai leszünk". Majd azt mondja, hogy "semmi esetre sem"
  fordulhat elő, hogy az MKP még a választások előtt átértékeli a benesi
  dekrétumokkal kapcsolatos álláspontját, pedig "senki sem mondhatja azt, hogy
  a dekrétumok már nem érvényesek", stb. Hasonló kijelentésekkel
  Magyarországon is találkozunk. Abban az országban, ahová közel 1OO ezer felvidéki
  magyart dobtak át jogtalanul a II. világháborút követően. Nekik, illetve utódaiknak
  Magyarország  állampolgárainak - hatalmas és jogos vagyonrendezési és kártérítési 
  követeléseik vannak. A jelzett cikkben igen zavaró annak taglalása, hogy a felvidéki
  magyaroknak a benesi dekrétumok ellensúlyozása képpen magyar állampolgárságot                
  kellene kapniuk, anélkül, hogy elhagynák szülőföldjüket. Talán a magyar államnak
  kellene a felvidék magyarjait anyagilag is kárpótolni vagyonokért,amiben, vagy 
  amiből azóta és ma is a többségi szlovák nemzet partizán leszármazottunokái,
  vagy a megtévesztett és áttelepedett magyarországi szlovákok unokái élnek?
  Mennyire ellensúlyozná a magyar állampolgárság a sok megaláztatást, anyagi és
  erkölcsi kárt a mai napig jelenlévő hátrányos megkülönböztetést, amivel a felvidéki
  magyarnak 8 évtizede szembe kell néznie? És mi az, amit a magyar politika irányítói olyan
  kelletlenül kerülgetnek? És honnan veszik azt,hogy ilyet a Magyarok Világszövetsége
  valaha is állitott volna?
  
  Benes a "tiszta szláv" állam ideájából indult ki, igazi "etnikai tisztogató", nagy úttörő és
  feltaláló volt ezen a területen. Ezt a politikát pedig az orosz birodalmi törekvésre alapozó
  Szovjetunió támogatta. A magyarság ennek útjában állt és áll ma is a Közép-Duna
  medencében, mégpedig a trianoni határoktól függetlenül. Palacky cseh történész a magyarok
  elhelyezkedését ebben a térségben sajátos módon magyaráztaés elméletei a szláv geopolitikai
  törekvések alapideológiájává váltak. Elméletei régen megbuktak már, megbuktak  a belőlük
  gyártott ideológiák és mozgalmak is, de elemei egyelőre megmaradtak a napi politika részeiként
  egyes kevésbé képzett politikusok fejében.
  Benes Londonban alakitott  kormányt a háború idején és kormányát a nyugati szövetségesek
  elismerték.  De Benes azt is látta, hogy a háború után már nemszámithat arra a támogatásra, 
  amire 1918-19-ben Versailles-ban számíthatott. Ezért emberét Fierlingert 1943 nyarán
  Moszkvába küldte, hogy ott barátsági és segélynyújtási egyezményt kössön a nagy orosz 
  testvérrel. Ez a szerződés titokban készült, mert Moszkva a szövetségesekkel kötött szerződése
  értelmében nem köthetett külön egyezményt, mert a rendezést a szövetségesek az egymással
  kötött szerződés értelmében a háború után kivánták békekonferencia keretében rendezni.
  Az Európa szíve felé törő  pánszláv bolsevizmus azonban kész helyzetet akart teremteni.
  Kapóra jött számukra a csehekkel kötött titkos egyezség. A csehekkel kötött szerződéssel a
  zsebében ugyanis Moszkva a teheráni értekezleten, 1943 őszén nem egyezett bele a
  szövetségesek partra szállásába a Balkánon, majd előre nyomult a Rajna felé, maga alá taposva
  és bolsevizálva a régi kisantant államait. Az oroszok a magyarok ellenállásán akadtak el,
  akik hiába várták az olasz fronton álldogáló szövetségesek előrenyomulását a Tisza felé, ezeket a
  csapatokat az olasz front parancsnoka Mark Clark az ötcsillagos tábornok nem kapta
  már meg, mert ezeket a csapatokat Benes emlitett árulása miatt Franciaországban tették
  partra, nagy késéssel, feladva a balkáni partraszállás tervét.  Az igy eldöntetlenné váló európai
  helyzet azonban megteremtette a több évtizedes hidegháború alapjait. Így az oroszok dühe a
  magyarok ellen fordult és ennek egyik megjelenése a magyarok gazdasági, politikai és
  kulturális erejének a megtörése volt a háborút követően a szövetségesek szándék ellenére.
 
  Truman elnök ugyanis Mindszenthyt, mint a koronatanács tagját államfőnek akarta
  megtenni és nyugati segitséggel visszavinni  Magyarországra, hogy az oroszokat a nyugat
  kiszorithassa Közép-Európából. A primás azonban nem hagyta el az országot és ezért a
  kommunisták elfogták, nehogy a Truman terv kivitelezhető lehessen. Ennek a politikának az
  utóéletével állunk ma szemben és a nyugati vélemény az, hogy a magyarságnak ma már saját
  magának kell megtalálnia a kivezető utat ebből az örökségből, de úgy, mint egy szabad nemzetnek.
  Nagy kérdés, hogy van-e olyan nagyformátumú államférfi, aki mindezt át tudja tekinteni.

  Ma, amikor Benes országának utódállamai az Európai Unióba törekszenek,szakítaniuk kell
  a szovjetek által nekik biztosított "jogokkal" és"szokásokkal". A nyugati érdekszférában nem
  lehet  benesi elképzelésekkel törvényekkel érvényesülni, különösen akkor nem, amikor az út
  Európába a  szláv népek számára a németeken és a magyarokon át vezet. Egyszerűen
  arról van szó, hogy nem vonszolhatják magukkal Európába a régi orosz birodalmi törekvéseket
  és a csehoszlovakizmus (Palacky)- benesi, ráadásul annak máig is élő kommunista és szovjet
  formáit és beidegzettségeit.  

  Bugár szerint a magyar kormány "csak olyan legitim, eurokonform javaslatokat támogat,
  amelyeket a magyar közösség is javasol és támogat". De ha már így kisajátította magának
  a"magyar közösséget, akkor mondjuk el, hogy kezdetben "magyar közösség" a Világszövetség       
  kezdeményezésére valóban a kettős állampolgárság ügyét támogatta aláírásaival, mert tudta,
  hogy annak formái a  nemzetközi jogban elfogadott gyakorlat. Ekkor még szó sem volt a
  kedvezménytörvényről, ezt az elképzelést a "felelős és legitim politikusok"csak később
  találták fel. Ha Bugárék felelős emberek lettek volna, akkor a kedvezménytörvényt nem úgy
  mutatták volna be a magyar társadalomnak, mint amit az MVSZ ellenez, mert a Világszövetség
  álláspontja kezdettől fogva az volt, hogy a kedvezménytörvény a kettős állampolgárság
  bevezetésének akár első lépéseként is felfogható. S ha már az "eukonformitásról" beszélünk,
  amit az MKP nálunk hiányol, nos akkor ehhez jegyezzük meg, hogy az MKP politikusai általában
  elfelejtik kommentálni, hogy mennyiben eurokonformak a benesi állapotok, vagy az
  orosz birodalmi törekvések Európában? Pedig ezt kellene inkább, mert ott vannak a
  problémák valódi gyökerei, nem pedig a magyar társadalmi háttérben, amely a kioktatást tőlük
  megkapja.  Nagyon visszatetsző dolgok ezek. Ugyanakkor pedig nem értik, hogy ha  lehet
  történelmi precedens a Közép - Duna medence számára, akkor azok csak az azon
  esetek lehetnek, amelyek nem engedték volna meg a nagyhatalmaknak, hogy beavatkozzanak
  a térség életébe.

  Ha a Magyar Koalíció Pártja komolyan venné koalíciós szerződését aszlovák partnerekkel,
  akkor erre kellene őket figyelmeztetnie, mert azzal történelmi méret szolgálatot tenne nekik.
  Hiszen maga Hlinka páter is helyesen ismerte fel 1919-ben hazatérve Párizsból, ahonnan
  Benes a francia titkosrendőrségel toloncoltatta ki a szlovákok küldöttét, hogy a szlovákok
  számára a helyes út a magyar út és nem a cseheké, ami lám alig 22 évre rá, 1943-ban a szovjet
  útba torkollott.

  A Pittsburgi szerződésről nem is szólva, amiben a szlovákoknak autonómiát igértek a csehek,
  de amiről hallani sem akartak, amikor a köztársaság létrejöt. Az autonómia kérdésében csak
  Horthy és Teleki állapodott meg a szlovákokkal 1939-ben. Ennek rutén változata meg is valósult.
  Mindkét eset valódi történelmi precedens a javából.  Bugárék inkább azt tették, hogy a
  választóik kifejezett akarata ellenére olyan koalíciós szerződést kötöttek, amivel a választók
  nem értenek egyet, legalábbis az MKP által folytatott eljárással nem, amely bünösen
  mellőzi a benesi "örökség" kérdését, megalkuszik fontos kérdésekben amit Bugár
  ráadásul az "imidzs kialakitása miatt" tart helyesnek, miközben nemzetközi fórumokon
  félrevezető nyilatkozatokat adnak a közállapotokról a magyar közösség kifejezett kárára.
  Tudunk erről, mert a nemzetközi szervezeteknél sokszor felvetik, hogy a magyar
  képviseletek nem vetik fel a magyarság sérelmeit. Akkor ki tegye ezt helyettük? A
  minimum az lenne immár évek óta, hogy a benesi sérelmek tudományos és
  jogi, kártérítési adatait rendezni kellett volna felvidéki és magyarországi,de más források,
  erők bevonásával minden mellébeszélés elhagyásával. 
 
  Így azonban a Magyarok Világszövetsége és ezen belül az MVSZ Szlovákiai
  Országos Tanácsa került abba a kényes helyzetbe, hogy ezt a súlyos
  mulasztást, más mulasztásokkal egyetemben megkísérelje orvosolni, arra
  jogi, politikai, gazdasági megoldást találni -kialakítani a megfelelő
"imidzset -ha kell, minden számottevő nemzetközi szervezet bevonásával.
 
Bugár és mások javaslatára, hogy konzultáljunk, nyitottak vagyunk, de
  azt is belátjuk, hogy ez kivihetetlen, mert mi nem intézkedünk a tagság a
  választók és a magyar társadalom tudtán kívül, annak akarata ellenére, különösen
  nem az ilyen súlyos kérdésekben.