MEGALAKULT A NEMZETI JOGVÉDŐ ALAPÍTVÁNY

Hosszú évek óta foglalkoztatta a hazai és a határon túli magyar jogászok egyes csoportjait az a gondolat, hogy szükség lenne egy olyan szervezett jog- és érdekvédő szervezetre, amely részben tömöríti a már korábban is nemzeti jogvédő tevékenységet folytató ügyvédeket, jogászokat, illetve újabb szakemberek is képes vonzani. Ezt az elképzelést váltotta valóra hosszas egyeztetés és alapos szakmai előkészítő munka után a Nemzeti Jogvédő Alapítvány.

Az együttműködést vállaló ügyvédek, jogászok korábban számos kiemelt súlyú jogvédő ügyben jártak el önállóan vagy részben együtt (pl. kismamák pótlék ügye, sértettek képviselete sortűzperekben, jogi védelem kiszolgáltatott embereknek lakásmaffia ügyekben, alkotmányos alapjogok sérelme esetén történő fellépés hatósági túlkapások esetén: különösen gyülekezést betiltó határozatokkal és tüntetés jogellenes feloszlatásával kapcsolatos eljárások, köztisztviselők, közalkalmazottak politikailag motivált elbocsátása esetén munkajogi védelem, polgári és büntető jogi személyiségvédelmi ügyek újságíróknak, közéleti szereplőknek.)-

A közhasznú szervezetként működő Nemzeti Jogvédő Alapítvány létrehozására 2004. augusztus 19-én került sor, majd az ezt követő bírósági nyilvántartásába vétellel megkezdte működését az alapítvány. Feladatát elsődlegesen az általa működtetett Nemzeti Jogvédő Szolgálat útján kívánja ellátni, hazai és határon túli magyar ügyvédek, jogászok közreműködésével. A Szolgálatot tartalmilag a tényleges jogi munkát végző, Alapítvánnyal együttműködési megállapodást aláírt, együttműködő ügyvéd partnerek és az adminisztratív-szelektáló-közvetítő jellegű iroda együttese jelenti.

A cél, hogy hatékony jogi védőernyő kerüljön azok fölé, akik nemzeti ügyekben kiálltak vagy kiállnak, és ezért velük szemben hátrányos jogkövetkezményeket alkalmaznak, legyen az akár büntető, polgári jogi vagy alkotmányos alapjogot érintő egyéb ügy. Egyúttal az Alapítvány a nemzeti érdekeket előmozdítani kívánó kezdeményezések számára a kor követelményeink megfelelő, szakszerű, pontos, de a nemzetstratégiai szempontokat is figyelembe vevő tanácsadást, és segítségnyújtást is képes biztosítani.

Az Alapítvány fő célja, hogy a magyar állampolgároknak és a magyar nemzethez tartozóknak, akiket valamilyen módon jogsérelem ér kiemelkedő és színvonalas jogi védelmet adjon. Egyidejűleg feladat, hogy a jogsérelmek feltárásra kerüljenek és az egyes jogsértő esetekből levonható általános érvényű tapasztalatok és tanulságok a közvélemény elé kerüljenek.

A jogvédelmet az Alapítvány mindazon magyar nemzeti közösségek tagjainak és szervezeteinek, kívánja biztosítani és ellátni, akiket és amelyeket nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásuk, világnézetük, vagy a magyarság érdekében kifejtett tevékenységük miatt emberi, állampolgári vagy alkotmányos jogokat érintő bármilyen jogsérelem, illetve diszkrimináció sújt. Ezen túlmenően az Alapítvány jogi segítséget nyújt azon egyéneknek és közösségeknek, akik és amelyek hazájukban hátrányos társadalmi helyzetben vannak és ezen helyzetük miatt nem tudnak megfelelő színvonalú, szakszerű jogi segítséget kapni. Ez a jogi segítség különösen megnyilvánul polgári jogi, szabálysértési és különösen büntetőjogi felelősség megállapítása esetén.

Az Alapítvány kiemelt célja az önkényuralmi rendszerekben, a törvénysértések során elkövetett és a kárpótlási folyamat során sérelmet szenvedett magyar állampolgárok és magyar népcsoportok ügyének szakmai képviselete hazai és nemzetközi fórumok előtt, ideértve a megoldást célzó jogfejlesztési javaslatok megtételét is.

Az Alapítvány vállalt feladatai közé tartozik a határon túli magyar nemzeti közösségek nemzeti megmaradásért és a nemzeti egységesülésért kifejtett erőfeszítéseinek támogatása jogi segítség nyújtása. A célok között igen fontos momentum a Nemzeti Jogvédő Szolgálatban résztvevő vagy


- 2 -
azzal együttműködő ügyvédek és más területen tevékenykedő jogászok érdekeinek szakszerű védelme és képviselete.
  Az Alapítvány céljai között szerepel, hogy rámutasson a jogszabályokkal ellentétes, helytelen államigazgatási-, rendőrségi-, ügyészségi,- bírósági- gyakorlatra és a hatóságok, szervezetek hasonló tevékenységére.

Figyelemmel kíséri a nemzetközi emberi és kisebbségi jogi dokumentumokban biztosított jogok magyarországi és európai érvényesülését, és ebben a körben szerzett tapasztalatairól a közvéleményt is tájékoztatva nyújt jogi segítséget az e körben keletkezett sérelmek orvoslásához. Az Alapítvány az illetékességgel bíró nemzetközi vagy hazai fórumokhoz intézett keresetekkel, panaszokkal, jelzésekkel (Európai Bíróság, Európai Emberi Jogok Bírósága, ENSZ szakosított szervei, Alkotmánybíróság, állampolgári jogok országgyűlési biztosai) igyekszik lehetőséget teremteni a konkrét jogsérelmek megoldására.

A konkrét jogi segítségnyújtáson túlmenően az Alapítvány arra törekszik, hogy a magyar köz- és magánjogi hagyományok minél hatékonyabb és szélesebb körű elterjedését és érvényesülését elősegítse különösen oktatás, tudományos kutatások, szakmai fórumok, ismeretterjesztés és publikációk közreadásával.

Az Alapítvány nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre és az ezzel kapcsolatos jogi kérdésekre a jelentősebb jogesetekről tájékoztatja a közvéleményt. Ennek keretében tájékoztatókat, hírleveleket ad ki, nyomtatott és elektronikus formában és törekszik a kölcsönös tájékoztatásra és együttműködésre a hazai és külföldi emberi jogi és kisebbségvédő szervezetekkel.

Azok a magánszemélyek, illetve szervezetek, amelyek a Szolgálat közhasznú tevékenységét adománnyal támogatják, az adományt az irányadó szabályok szerint levonhatják adójukból, illetve leírhatják adóalapjukból.

Az Alapítvány kuratóriuma dönt a befolyt támogatások felhasználásáról figyelemmel a jogvédelmet igénylő nemzeti jellegére, jelentőségére és a védelmet kérő vagyoni helyzetére.

A kuratórium tagjai többek között: dr. Zétényi Zsolt elnök, Makovecz Imre, dr. Törőcsik Mihály, dr. Szeszák Gyula és dr. Gaudi-Nagy Tamás. A felügyelő bizottság elnöke dr. Zacsek Gyula, együttműködő partnereink közül néhány név: dr. Éva Maria Barki (Ausztria), dr. Szabó Olga (Felvidék) és dr. Balás István.

A Nemzeti Jogvédő Alapítvány a jogi védelemre szorulóknak, jogaikban sértetteknek oly módon segít, hogy a kuratórium által támogatott ügy érintettjének pályázati vagy eseti pénzügyi támogatást ad, illetve a Nemzeti Jogvédő Szolgálat együttműködő partnerének jogi segítségét biztosítja.

Név: Nemzeti Jogvédő Alapítvány
Székhely: 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 5.
Postacím:1121 Budapest Törökbálinti út 49.
Adószám: 18446081-1-05
Bankszámla szám: 11600006-00000000-13012348
Honlap:
www. nemzetijogvedo.hu
E-mail cím:
njsz@nemzetijogvedo.hu
Tel: (36 vagy 30) 5 49 41 67 Budapest, 2004. december 9.


  Dr. Zétényi Zsolt
a Kuratórium elnöke