M a g y a r o k V i l á g s z ö v e t s é g e

Sajtóiroda

 

WORLD FEDERATION OF HUNGARIANS

Press Office

WELTBUND DER UNGARN

Pressebüro

H – 1068 BUDAPEST, BENCZÚR U. 15.

TEL.: [00-36-1 / 06-1] 351-7951

FAX / TEL.: [00-36-1/06-1] 322-9817

e-mail: media@mvsz.hu

 

Szék – az MVSZ újrakezdésének origója

A széki Bertalan napi megemlékezésen bocsátotta nyilvános vitára Patrubány Miklós azt a tanulmányt, amely újrafogalmazza a Magyarok Világszövetségének legfőbb célkitűzéseit. Az MVSZ elnöke elmondta: szinte nincs erre illőbb alkalom és alkalmasabb helyszín, mint “Szék városa”, amely közel három évszázaddal ezelőtt bekövetkezett tragédiájából képes volt talpra állni, újranépesedni, és mára az összmagyarság egyik reményforrásává válni.

Patrubány Miklós Széken adta át a sajtó képviselőinek az “Általa és ővele” címet viselő írását. A szerző az MVSZ hatályos alapszabályában foglalt legfőbb célkitűzés /”…a magyar nemzet egységének megteremtése és megőrzése az önrendelkezési elv alapján."/, újrafogalmazását javasolja, ekképp:

“ A Magyarok Világszövetsége legfőbb célja, a magyar nemzet világméretű egységének megjelenítése, ezen belül az azonosságvédelem és a nemzetépítés.”

 

Az “Általa és ővele” című írás szerint ahhoz, hogy e célkitűzésnek meg tudjon felelni, a Magyarok Világszövetsége nyitott és befogadó, civil és egyedi kell legyen. A tanulmány a magyar nyelvet a nemzet legjelentősebb közös alkotásának, a Világszövetség legfőbb kötőanyagának nevezi, mely egyidejűleg válik céllá, eszközzé és a tevékenység tárgyává. Az írás körvonalazza azt az értékrendet is, amely a szerző szerint alkalmas és hivatott a magyar nemzet újjászületésének feltételeit megteremteni:

“A nemzet szolgálatát nem csak szólamnak tekintő Magyarok Világszövetsége központi értékévé kell tegye

az igazságot, a méltányosságot, a tisztességet,

érzésvilágát át kell hatnia

a szolidaritásnak, a szeretetnek, az életigenlésnek,

meg kell becsülnie, és művelnie kell

az áldozatkészséget, a bátorságot, az alázatot,

a jogszerűséget, a tudást és a kreativitást.

Ha képes lesz az itt megfogalmazott feltételeknek megfelelni, akkor a Magyarok Világszövetsége ugyanazt a szerepet töltheti be a magyar emberek világméretű szabad szerveződésében mint a himnusz, vagy a nemzeti színű zászló a szimbólumok világában, és a Szent-korona a magyar államiság megjelenítésében."

 

A dokumentum nyilvános vitája nagymértékben hozzájárulhat az újrakezdő MVSZ új arculatának megrajzolásához.

Budapest, 2001. augusztus 25-én

MVSz Sajtószolgálat

Akkor, 1717. augusztus 24-én, Szent Bertalan napján, a betörő ellenség száz fő híján lemészárolta és elhurcolta a virágzó város lakosságát. A túlélők fogadalmat tettek maguk és utódaik nevében, hogy minden évben e napon böjttel és háromszori istentisztelettel emlékeznek meg városuk mártíriumáról. Szék népe e fogadalmat máig megtartotta, és újból életerős közösséggé vált, megőrizve hagyományait, viseletét, ének- és tánckincsét.

A harmadik évezred elején Szék, a széki zene és táncrend.a közösségoldó, azonosságsorvasztó globális folyamatokkal dacoló, értékmentő és azonosságörző magyar folyamattá vált táncházmozgalom forrásvídéke.

Szék mártiriumát népviseletének két színe – piros és fekete – idézi.

Szék újjászületése közösségének értékrendjéből – egység és rend – fakad.

Szék mintegy négyezer lakosának 96%-a magyar.