3. R�sz A szabads�g napjai


Mint az el�z� r�szben l�ttuk, okt. 23.�s 28. k�z�tt a forradalom az eg�sz orsz�gban gy�zelmet
aratott, annak ellen�re, hogy a P�rt, a korm�ny, az �VH, a hadsereg, a Szovjet Hadsereg, a
kommmunist�k �s refomkommunist�k mindent megtettek a kommunista rendszer

megment�s��rt. Azonban az elm�lt napok bebizony�tott�k, hogy az alapjaiban rothadt, mindenki
�ltal ut�lt rendszert, n�h�nyezer b�tor, elsz�nt forradalm�r meg tudja d�nteni. Ez csak az�rt volt
lehets�ges, mert az orsz�g lak�ss�g�nak els�pr� t�bbs�ge egyet�rtett a "felkel�k" k�vetel�seivel
�s erk�lcsileg, majd napr�l-napra n�vekv� m�rt�kben fizikailag is t�mogatta a rendszer
megd�nt�s��rt foly� harcot.
Holttestek �sszeszed�se a harcok sz�net�ben a J�zsef k�r�t - P�l
utca sark�n�l. 1956. okt�ber 28.

A m�r megd�nt�tt kommunista rendszer utols� �s elkeseredett pr�b�lkoz�sa volt, hogy a
forradalom k�vetel�seinek l�tsz�lagos elfogad�s�val megakad�lyozz�k a tov�bbi radik�lis
jobbratol�d�st, a forradalom teljes kibontaakoz�s�t, mert akkor kommunist�k,
reformkommunist�k, kollabor�nsok �s a rendszer haszon�lvez�i egy�tt ker�ltek volna a
t�rt�nelem s�lyeszt�j�be.

Nagy Imre neh�z helyzetben volt. A forradalmi k�vetel�sek elfogad�sa a Szovjet�ni� sz�m�ra
elfogadhatatlan volt. Ugyanis ennek k�t legfontosabb pontja a Szovjet csapatok kivon�sa �s a
t�bbp�rtrendszer bevezet�se volt. Mikoj�n figyelmeztette a magyar vezet�ket, hogy "
Felt�tlen�l �tj�t kell �llni minden tov�bbi jobbratol�d�snak."

29.-�n Nagy Imre az Orsz�gos P�rtk�zpontb�l, -mert eddig ott tart�zkodott, szovjet
p�nc�losok v�delme alatt- �ttette sz�khely�t a Parlamentbe. Els� �s legfontosabb int�zked�se az
volt, hogy a felkel�k tegy�k le a fegyvert �s az orsz�gos sztr�jk sz�nj�n meg. Ez a k�t alapvet�
int�zked�s egy�rtelm�en bizony�totta, hogy a forradalom elismer�se csak taktikai, a figyelmet
elterel� l�p�s volt. Mert mi�rt kell letenni a fegyvert, amikor a forradalom gy�z�tt, de m�g a
Szovjet csapatok Budapesten tart�zkodnak �s m�g 29,.�n, s�t 30. �n is voltak �sszecsap�sok
felkel�k �s szovjet csapatok k�z�tt, a legfontosabb budapesti objektumokat pedig m�g 31.-�n is
szovjet csapatok v�dt�k? Az eg�sz nemzet orsz�gos sztr�jkkal tett hitet a forradalom
t�mogat�sa mellett. Mi�rt sz�ntett�k volna be a sztr�jkot, amikor a forradalom legf�bb
k�vetel�sei m�g nem lettek teljes�tve?

Ekkor l�petk sz�nre azok a forradalmi er�k, melyek szerett�k volna tov�bbvinni az esem�nyeket
�s nem el�gedtek meg Nagy Imre "langyos" javaslataival., melyek nem �rintett�k a P�rt
vezet�szerep�t, a Vars�i Szerz�d�st , a szovjet csapatok kivon�s�t.

A Gy�ri Nemzeti Tan�cs ultim�tumot k�ld�tt Nagy Imr�nek, hogy amennyiben nem �ll a
forradalom mell�, a Dun�nt�l lak�ss�ga a budapesti szabads�gharcosok seg�ts�g�re siet.
Fevet�d�tt egy ellenkorm�ny l�trehoz�s�nak lehet�s�ge is.

Volt p�lda arra , hogy egy-egy vid�ki nemzet�r egys�g "k�tel�kben" utazott fel Pestre �s ott
csatlakozott valamelyik felkel� csoporthoz.

Dud�s J�zsef vezet�s�vel megalakult a "Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottm�ny"
mely nem ismerte el a Nagy Imre korm�nyt �s az ENSz- hez fordult katonai
seg�ts�g�rt.

Ezek voltak a val�ban forradalmi tettek �s �ppen az ilyenek elterjed�s�nek
megakad�lyoz�s�ra ker�lt sor a "forradalom elismer�s�re."
Nem v�letlen, hogy az un.
56-os Int�zet a tanulm�ny�ban ezeket k�ros, vesz�lyes cselekedetk�nt �rt�keli.


Nagy Imre abban rem�nykedett, hogy a forradalom gy�zelm�nek elismer�s�vel a harcok
megsz�nnek, �s az �llam vezet�s�t a kompromitt�lt kommunist�k lev�lt�s�val a
reformkommunist�k kez�re siker�l �tj�tszani.

Ezt els�sorban a fegyveres er�kn�l kellett biztos�tani, hiszen ezekben a napokban a fegyverek�
volt a sz�. F�l� volt, hogy egy-k�t napon bel�l a hadseregen bel�l megindul a boml�s �s az a
N�phadsereg mely az elm�lt napokban d�nt� m�rt�kben a felkel�k ellen harcolt, kisebb r�szben
passz�v, semleges magattart�st tanus�tott, l�tva, hogy az eg�sz orsz�gban gy�z�tt a forradalom,
elzavarja moszkovita tisztjeit, parancsnokait �s a forradalom mell� �ll. Ezt meg kellett
akad�lyozni, mert a hadsereg �t�ll�sa visszavonhatatlann� tette volna a v�ltoz�sokat.

A k�s�bbiekben l�tni fogjuk, hogy voltak olyan hazafias �rzelm� fiatal tisztek �s katon�k, akik
m�r okt. 26.-�n, 27.-�n a laktany�kban, -parancsnokaik tiltakoz�sa ellen�re- forradalmi
katonatan�csokat hoztak l�tre, felvett�k a kapcsolatot a civil forradalmi szervezetekkel. M�g
olyan esetek is el�fordultak, hoyg t�z�regys�gek fontosabb �tkeresztez�d�sekn�l, folyami
�tkel�kn�l t�zel��ll�sba von�ltak, hogy felvegy�k a harcot az esetleg k�zeled� ellens�ggel.

Jellemz� volt a csapatok hangulat�nak megv�ltoz�s�ra, hogy a r�ts�gi p�nc�losegys�g katon�i P�link�s /Pallavicini/ �rnagy vezet�s�vel kiszabad�tott�k Mindszenty J�zsef hercegpr�m�st fogs�g�b�l �s �jpesti forradalm�rokkal egy�tt Budapestre kis�rt�k. �tjuk val�s�gos diadalmenet volt.

Miut�n Nagy Imre elismerte a forradalom gy�zelm�t, a hadsereg �l�re " forradalmi "/?/ vezet�ket
v�lasztottak. E vezet�k legf�bb t�nyked�se az volt, hogy ezeket a val�ban forradalmi
katonatan�csokat lev�lts�k �s helyett�k megb�zhat� kommunist�kb�l �ll�tsanak fel
forradalmi katonatan�csokat. A t�zel��ll�sban l�v� egys�geket visszaparancsolt�k a
laktany�kba �s elrendelt�k a legszigor�bb t�zel�si tilalmat. Ezekr�l a haza�rul� t�nyekr�l
mindenn�l vil�gosabb k�pet adnak azok a parancsok , amik okt. 30. �s nov.3 . k�z�tt mentek ki
a csapatokhoz �s azok a jelent�sek, melyeket a csapatok k�ldtek a miniszt�riumba.

Miel�tt r�t�rn�nk a " szigor�an titkos " jelent�sek ismertet�s�re, n�zz�k meg, hogy az un.
56-os Int�zet tanulm�ny�ban hol vannak a cs�sztat�sok �s , hogy kik lettek a hadsereg
"forradalmi"/?/ vezet�.

A fejezet els� oldal�n ez olvashat�: "A n�gy napja harcban �ll� hadseregnek pihen�sre,
�tcsoportos�t�sra, er�s�t�sre volt sz�ks�ge." Azonban ez a mondat f�lrevezet�! Nem der�l ki
bel�le, hogy ki ellen �llt harcban a hadsereg? Az olvas� azt is hihetn�, hogy az ellens�ges Szovjet
Hadsereggel. Pedig a hadsereg eddig -sajnos- csak a fekel�k ellen harcolt.- Ezt az el�z�
fejezetben id�zett dokumentumok bizony�tott�k- .

A 6. oldalon ez olvashat�: "A felkel�k t�rgyal�si poz�ci�j�t er�s�tette,hogy a Kili�n, a fegyveres
harcok h�s�nek tekintett Mal�ter P�l ezredes is t�mogatta �ll�spontjukat."Ez a mondat a
mell�besz�l�snek, a megt�veszt�snek is az kolap�ld�ja!
K�ztudott t�ny,hogy Mal�ter P�l
csak a felkel�k ellen harcolt. Ebb�l a mondatb�l pedig �ppen az ellenkez�je t�nik ki. Azt a
nyilv�nval� hazugs�got nem mert�k le�rni, hogy Mal�ter P�l a Kili�n h�se volt, csak azt, hogy
"harcok h�s�nek tekintett". Ki tekintette annak? Senki! Csak a reformkommunista
propagandag�pezet pr�b�lta h�ss� kozmetik�zni.

�s most n�zz�k meg kik lettek a hadsereg forradalmi vezet�i? A Honv�delmi Miniszt�rium
Forradalmi Bizotts�g�nak vezet�je V�radi Gyula vez�r�rnagy a p�nc�los �s g�pes�tett
csapatok parancsnoka lett. Az el�z� fejezetben m�r tal�lkoztunk a nev�vel �s a k�vetkez�
fejezetben is fogunk. R�viden annyit, hogy n�la hith�bb kommunist�t nehezen tal�ltak volna az
eg�sz hadseregben.

Vez�rkari F�n�knek azt a Kov�cs Istv�n vez�r�rnagyot nevezt�k ki , aki �t napig a
Szovjetekkel a legszorosabb egy�ttm�k�d�sben harcolt a forradalm�rok ellen. Az � nev�vel is
tal�lkoztunk az el�z� fejezetben �s fogunk tal�lkozni a k�vetkez�ben is.

Mindk�t t�bornok legf�bb igyekezete az volt okt. 31.�s nov. 3. k�z�tt, hogy a hadsereg erk�lcsi
�llapot�t �s harci �rt�k�t min�l jobban meggyeng�ts�k, hogy a nyilv�nval�an bek�vetkez�
szovjet t�mad�skor ne tudjon sz�mottev� ellen�ll�st kifejteni.

A jelent�sekb�l l�tni fogjuk, hogy amikor , okt. 31.-�n megindult a friss szovjet csapatok
be�z�nl�se, a Miniszt�riumb�l utas�t�s ment a csapatokhoz, hogy a m�sod�ves katon�kat
szerelj�k le. Teh�t a kik�pzett katon�kat leszerelt�k./Melyik katona nem �r�l, ha hazamehet?/
Csak a kik�pzetlen �joncok maradtak a laktany�kban.

Ugyanakkor leszerelt�k azokat az egyetemist�kat is akik tartal�kostiszti kik�pz�s�k idej�t
t�lt�tt�k a hadseregben. Pedig ezek lehettek volna a hadsereg forradalmi szellem�nek
�lharcosai.

Elrendelt�k a szigor� t�zel�si tilalmat, " nehogy provok�ljuk a szovjeteket." Ez a tilalom soha
nem lett visszavonva �s nov. 4.-�n sok kommunista tiszt erre hivatkozva nem engedte, hogy
katon�i felvegy�k a harcot a t�mad� ellens�ggel.

Elrendelt�k, hogy a l�vegekb�l /�gy�kb�l/ szerelj�k ki az �t�szeget, hogy m�g v�letlen�l se
lehessen l�ni azokkal.

Bevezet�nek ennyi is el�g, de a legaljasabb �rul�sokra nov.4.-�n ker�lt sor. Ezekr�l a
k�vetkez� fejezetben sz�molunk be.

Most pedig n�zz�k a jelent�seket, mely dokumentumok a Hadt�rt�neti Lev�lt�rban tal�lhat�k a szigor�an titkos anyagok k�z�tt.

Okt�ber 30.-�n-�n jelent meg
Janza K�roly Honv�delmi Miniszter napiparancsa. Ez a
parancs sz�gyenteljes el�rul�sa a forradalomnak �s egyetlen c�lja a forradalom tov�bbi
kibontakoz�s�nak megakad�lyoz�sa. De l�ssuk a parancsot!

"Harcosok, Tiszthelyettesek, Tisztek, T�bornokok,
Elvt�rsak!

A Magyar N�pk�zt�rsas�g korm�nya a v�ront�s megsz�ntet�se �s a b�k�s kibontakoz�s
�rdek�ben elrendeli az �ltal�nos t�zsz�netet! Utas�tja a fegyveres er�ket, csak akkor t�zeljenek,
ha megt�madj�k �ket. ...

�lljanak helyt tov�bbra is szil�rdan, a n�p�nk hatalm�t f�lt� dolgoz�kkal, sz�l�ts�k fel
megad�sra, szerelj�k le azokat a felfegyverzett csoportokat, egyes elemeket, akik c�ltalanul
ontva a magyar v�rt, a munk�sok, parasztok, n�phez h� �rtelmis�giek, szocialista j�v�j�t
vesz�lyeztetik. A N�phadsereg katon�i eddigi k�zdelmei sor�n, n�p�nk t�bbs�g�nek
t�mogat�s�val helyt�lltak a n�p hatalm�nak v�delm�ben �s a rend helyre�ll�t�s�ban. A rend �s a
fegyelem �rdek�ben eddig tett tev�kenys�g��rt ezuton mondok k�sz�netet n�p�nk h� fiainak.

Janza K�roly alt�bornagy, Honv�delmi Miniszter."

Okt�ber 29.-�n.

A Zrinyi Mikl�s Katonai Akad�mia jelenti:

"Az �VH laktanya feloszlat�sa ut�n t�bb volt �VH-s tiszt jelentkezett az Akad�mia
parancsnoks�gon �s k�rte, hogy saj�t �rdek�kben vegy�k �ket �rizetbe. Ezek a k�vetkez�k
voltak: /Itt 25 �VH-s tiszt �s tiszthelyettes neve k�vetkezik./ egyes �VH-s tiszteket az
akad�mia szem�ly�gyi oszt�lyvezet�je igazolv�nnyal is ell�tott.

A volt �VH-s tiszteken k�v�l m�g k�t szovjet harcosnak is mened�ket ny�jtott, akiket k�s�bb
csapatukhoz ir�ny�tottunk. Ezen k�v�l kil�tt szovjet g�pkocsikat �s motorker�kp�rokat is
bevontattunk az akad�mi�ra �s azokat k�s�bb a parancsnoks�guknak �tadtuk. A fent eml�tett
k�t szovjet katon�t magyar egyenruh�ba �t�lt�ztetve tudtuk csak �tk�ldeni a szovjet
parancsnoks�gnak."

A p�nc�los �s g�pes�tett csapatok csoportf�n�ks�ge jelenti, hogy a felkel�kt�l t�bb k�z�p�letet
"visszfoglaltak" �s k�zben t�bb foglyot ejtettek.

Janza K�roly 29.-i parancs�b�l val� a k�vetkez� id�zet, ami m�g a fegyverben�ll�
szabads�gharcosokra vonatkozik: "K�m�let n�lk�l sz�lljanak szembe a fegyveres
band�kkal, ezek k�ts�gtelen, hogy ellenforradalmi bandit�k."

Szentesr�l jelenti a L�gv�delmi T�z�roszt�ly parancsnoka:

"Honv�ds�gi brig�d megkezdte Szentes v�ros �s j�r�s ter�let�n a stencilg�pek �sszeszed�s�t,
hogy ezzel is megakad�lyozz�k k�l�nb�z� ellenforradalmi r�plapok kibocs�jt�s�t?..

Ezen a napon t�rt�nt, hogy illeg�lisan megalakult a Forradalmi Katonatan�cs B�di Mikl�s
sz�zados vezet�s�vel. �ssze�ll�tott�k k�vetel�seiket �s a parancsnoks�g el� terjesztett�k. Ut�na
hatalmas vita alakult ki �s m�r a honv�dek is bet�dultak a tiszti �tkezd�be. Ezut�n a parancsnok
bajt�rs felh�vta a hadtest parancsnokot �s jelentette azt, hogy l�zad�s t�rt ki az oszt�lyon bel�l �s
k�rte a hadtestparancsnok seg�ts�g�t a rend helyre�ll�t�s�ra �s a kezdem�nyez�k
letart�ztat�s�ra.

Az esti �r�kban meg�rkezett a hadtestparancsnoks�gr�l N�meth Ferenc �rnagy vezet�s�vel a
bizotts�g, mely bizotts�gban m�g jelen volt Kov�csh�zi sz�zados az elh�r�t� oszt�lyr�l, /Itt meg
kell jegyezni, hogy az elh�r�t� oszt�ly tagjai �VH.-s tisztek voltak �s az �VH. ekkor m�r fel volt
oszlatva./ Tenner sz�zados bajt�rs a politikai oszt�lyr�l.

A parancsnoks�g a k�vetkez� d�nt�st hozta: T�th �rmestert letart�ztatta, mivel k�l�nb�z�
k�mked�seket hajtott v�gre a laktany�n bel�l �s ezeket az adatokat a v�ros forradalm�rainak
juttatta. Mint a k�s�bbi kihallgat�s alatt kider�lt, szervezked�s t�rt�nt�s a k�nny� l�vegeket a
parancsnoks�gra viszik, akkor sz�tl�vik a parancsnoks�got az �p�lettel egy�tt. Tov�bb� a
g�pkocsivezet�kb�l egy brig�dot szerveztek, melyet a soromp�n�l �ll�tottak fel azzal a c�llal,
hogy megakad�lyozz�k a forradalm�rok elvitel�t."

Nagyat�dr�l jelenti a L�v�szezred parancsnoka:

Kuruc Ferenc hadnagy vezet�s�vel 3 egyetemista k�vetel�sekkel l�pett fel Botty�n sz�zados
fel�, ezek az al�bbiak voltak:

- Ki a parancsnoks�gr�l az elh�r�t� tisztekkel.

- Alak�ts�k meg a Katonai Tan�csot.

- Magyar ruh�t a honv�deknek.

- Ki az oroszokkal.

Erre Bootty�n sz�zados Kurucz hadnagynak azt mondta, mag�t is le kellene tart�ztatni �s
sz�tt�pte a k�vetel�seket tartalmaz� pap�rt."

Kaposv�rr�l a L�v�szezred Parancsnoks�g jelenti:

A kaposv�ri Megyei / forradalmi/ Bizotts�got honv�ds�gi szem�lyekkel is kieg�sz�tik. Az ezred
r�sz�r�l Kov�cs �rnagyot v�lasztj�k be, megbesz�lve el�z�leg ezt a Hadoszt�ly Politikai
Oszt�ly�val. A c�l akkor az volt, hogy min�l t�bb kommunista vegyen r�szt a mozgalomban,
hogy azt helyes ir�nyba befoly�solj�k.

Okt�ber 30.-�n.

A Zrinyi Mikl�s Katonai Akad�mia jelenti:

Dienes ezredes M�rton ezredest�l parancsot kapott, hogy 10 f�vel menjen ki a Corvin k�zbe az
ottani fegyveres felkel�k katonai egys�gekbe t�rt�n� megszervez�s�re. A kik�ld�tt 10 f�
szakaszparancsnok lett. A " Corvin csoport" szemben �llt a Kili�nnal �s M�rton ezredest
akarta Honv�delmi Miniszternek.

Az Akad�mia parancsnok parancs�ra egy tisztekb�l �ll� r�szleg V�gv�ri M�rton �rnagy
parancsnoks�ga alatt az �VH sz�m�ra rend�regyenruh�t sz�ll�tott Aradi u.-i helys�g�kbe .

A p�nc�los �s g�pkocsiz� csoporf�n�ks�gr�l jelentik:

Ezen a napon v�lasztott�k meg a forradalmi bizotts�got, de mindj�rt hozz�teszi, hogy a Bizotts�g
semminem� akt�v munk�t nem v�gzett. A jelent�s szerint V�radi vez�r�rnagy a Corvin k�zbe
ment, hogy a fegyverlet�telr�l t�rgyaljon. Ugyanakkor V�radi volt, aki harckocsikkal
p�rtfunkcion�rusokat fuvaroztatott haza.

Dombov�rr�l jelenti a t�z�rezred parancsnoks�g:

A szovjet katonai parancsnoks�g l�togat�st tett a laktany�ban, ahol az alakulat parancsnok�val
k�z�s egy�ttm�k�d�st besz�ltek meg arra az esetre, ha t�mad�s �rn� ak�r a szovjet alakulatot,
ak�r a laktany�t. Napk�zben fegyvert k�vetel� k�ld�tts�gek j�rtak a laktany�ban, fegyvert
azonban nem kaptak.

T�vmondat �rkezett a hadoszt�lyon kereszt�l a H.M.-b�l, melyben utas�tott�k az alakulatot az
FKT megv�laszt�s�ra. A t�vmondat v�tele ut�n az ezredparancsnok �s a politikai helyettes
�sszeh�vta a politikai munk�sokat �s eligaz�t�st tartott arr�l, hogy m�snap reggelre v�logass�k ki
azokat a szem�lyeket, akiket az FKT.-be kell megv�lasztani.

Szabadsz�ll�sr�l a k�zepes harckocsiz� ezred parancsnoks�ga jelenti:

Szabadsz�ll�son a d�lel�tti �r�kban a tan�csh�za el�tt nagy t�meg gy�lekezett. Miut�n a t�meg
nem t�vozott �s er�szakosan k�vetel�ztek, Herceg Bertalan sz�zados a leveg�be figyelmeztet�
l�v�st adott le. Ennek ellen�re sem oszlott el a t�meg, benyomt�k a kommend�nsi hivatal ajtaj�t,
ekkor Angyal K�roly �rnagy hely�rs�g kommend�ns a biztos�t�sra kirendelt k�t harckocsival
t�zet vez�nyelt, a harckocsik a leveg�be l�ttek. A katon�k a leveg�be l�ttek, azonban Fek�cs
J�zsef sz�zados p�rttitk�r h�rom k�zigr�n�tot dobott a t�meg k�z�. A hely�rs�g kommend�nsi
hivatalba behatol� szem�lyt agyonl�tt�k.

H�rom halott, 15 s�lyos �s 30 k�nny� sebes�lt lett ezen a napon a t�ntet� t�megb�l.

Kecskem�tr�l a hadtestparancsnoks�g jelent�s�b�l:

A politikai oszt�ly beosztottjai olyan feladatot kaptak, hogy menjenek ki a csapatokhoz,
ismertess�k a helyzetet, �s ha valahol is katonai tan�cs akarna alakulni, azt sehol ne engedj�k
l�trehozni.

D�lut�n parancs �rkezett az FKT megalak�t�s�ra.. Raduly �rnagy p�ttitk�r megk�rdezte Gyurk�
vez�r�rnagy elvt�rst�l, hogy mi lesz, m�r teljesen kics�szik a kommunist�k kez�b�l a vezet�s?
Ez�rt javasolta, hogy az FKT. megv�laszt�s�t el� k�ne k�sz�teni, ily form�ban, hogy a p�rt
szempontj�b�l megb�zhat� elvt�rsak ker�ljenek az FKT-ba.

Kaposv�rr�l jelenti a l�v�szezred parancsnoks�g:

Az ezred �llom�ny�nak k�tharmad r�sze g�pkocsin Budapestre t�vozott. Az egys�g
parancsnoka B�tyk�s Istv�n sz�zados, politikai helyettese Virovecz sz�zados, T�RF. Papp
B�la sz�zados. Az egys�get �gy ind�tott�k �tba Kaposv�rr�l, hogy az ellenforradalom lever�s�re
megy.

Budapesten a Pet�fi laktany�ban lettek elhelyezve.Itt B�tyk�s sz�zadost�l parancsot
kaptak,hogy v�lassz�k meg alegys�genk�nt a Katonai Tan�cs tagjait. Ez a v�laszt�s abb�l a
szempontb�l j�l siker�lt, hogy a Katonai Tan�cs tagjai t�bbs�g�kben p�rth�, p�rttag, ill. p�rton
k�v�li tisztek lettek.Okt�ber 31.-�n

A Nagykanizsai l�v�szezred parancsnoks�ga jelenti:

Ebben az id�ben kialakult az igazi kommunist�k testv�ri �sszefog�sa. Az ezredagit�tor
irod�j�ban minden �jjel �g a villany �s t�rgyalnak. Ide j�nnek azok a kommunista tisztek, akik
h�ek maradtak a p�rthoz �s megbesz�lik a feladatokat. Elhat�rozz�k: illegalit�sba vonulnak �s
szervezt�k az illeg�lis kommunista p�rtot.

Dombov�rr�l a t�z�rezred parancsnoks�g jelent�s�b�l:

A parancsnokok �s a politikai helyettesek hangoztatt�k, hogy lehet�leg olyan szem�lyeket kell a
Forradalmi Katonai Tan�csokba bev�lasztani, akik a m�lt id�szakban minden tekintetben
meg�llt�k a hely�ket.

Szabadsz�ll�sr�l a harckocsiz� ezredparancsnoks�g jelent�s�b�l:

A hadoszt�lyt�l parancs j�tt a Forradalmi Katonai Tan�cs megalak�t�s�ra. Az ezredparancsnok
�s sz�k t�rzse a katonai tan�cs megalak�t�s�t halogatta, de fels�bb utas�t�sra el kellett rendelni a
megalak�t�st. Az ezredt�rzs�n bel�l igyekezt�nk megb�zhat� p�rttagokat a tan�csba
bev�lasztani.

Kalocs�r�ljelenti a l�v�szezred parancsnoks�ga:

Fels�bb utas�t�sra az esti �r�kban megalakult a Forradalmi Katonai Tan�cs. Tisztjeink a tan�cs
megv�laszt�s�t nem helyeselt�k, de mivel a katonai tan�cs megv�laszt�s�ra parancs volt,
javasolva lett 13 f�, melyb�l 7 olyan tiszt lett bev�lasztva, akik felt�tlen�l megb�zhat�k voltak.

Sz�kesfeh�rv�rr�l a hadtestparancsnoks�g jelenti:

A g�pkocsivezet� iskol�n Bauer sz�zados k�veteli 500 g�ppisztoly kiad�s�t a Nemzet�rs�g
r�sz�re. A k�r�st a parancsnoks�g elutas�tja.

Lentib�l jelenti a l�v�szezred parancsnoks�g:

A Lenti-i forradalmi tan�cs t�l radik�lis k�vetel�sekkel l�p fel, ez�rt a parancsnoks�g a Lenti
forradalmi tan�cs letart�ztat�s�t tervezi.

A P�pai l�v�szhadoszt�ly jelenti:

A hadoszt�ly egyik magasrang� �s beoszt�s� tisztje, M�r ezredes Csehszlov�ki�ba val�
t�voz�sa el�tt 31.-�n megl�togatta a p�pai rep�l�t�ren szolg�l� szovjet bar�tait, akik
"megs�gt�k " neki, hogy a szovjet hadsereg beavatkozik �s lebesz�lt�k sz�nd�k�r�l. Ekkor,/adta
ki a hadoszt�lyparancsnok azt a " l�tnoki" / nov.1.-�n / parancsot, amelyben megparancsolta,
hogy a Nemzeti Bizotts�gok �s Forradalmi Tan�csok k�r�s�t, utas�t�s�t a csapatok nem
hajthatj�k v�gre, de m�g az el�lj�r�t�l kapott parancs v�grehajt�s�t sem kezdhetik meg, csak az
� j�v�hagy�sa ut�n.

A hadsereg okt�ber 31.- november I. hangulat�nak jellemz�s�re �s ezen bel�l a hadsereg
nagyon sok alakulat�nak �ll�sfoglal�s�ra �lljon itt jellemz� p�ldak�nt az al�bbi id�zet:

"Okt�ber 30.-a ut�n t�tlens�g lett urr� rajtunk. A katon�k t�rsasj�t�kot j�tszottak vagy
kib�multak a ker�t�sen. Akiket tudtunk, j�r�rbe k�ldt�k, l�tszatfeladattal. A tisztek a katon�kkal
besz�lgettek vagy k�rty�ztak. A Mindszenty-besz�d ut�n �rezt�k, hogy most �gy, vagy �gy de
eld�l az orsz�g sorsa �s ezen bel�l a mi�nk is. A besz�d ny�lt �ll�sfoglal�s volt a r�gi rend
vissza�ll�t�sa mellett, -�s mindez az �llami tulajdonban l�v� Magyar R�di�ban hangzott el, az
eg�sz orsz�g lak�ss�g�hoz.- hogy v�rhatunk: vagy az ellenforradalom arat els�pr� gy�zelmet,
vagy valaki a vezet�sben �szbe kapva, �sszefogva a hozz�nk hasonl�an t�tlens�gre k�rhoztatott
er�kkel, ha polg�rh�bor� �r�n is, de megmenti a n�pi hatalmat."

November 1.

A Hadm�veleti Csoportf�n�ks�g jelenti:

November 1.-�n a d�lel�tti �r�kban meger�s�tett�k, hogy nagyobb szovjet er�k l�pt�k �t a
hat�rt Z�hony �s Z�hony d�li k�rzet�ben, valamint a rom�n hat�r fel�l. El�sz�r t�bb sz�z, majd
t�bb ezer , keletr�l - nyugati ir�nyba vonul� szovjet harckocsir�l �rkezett jelent�s.

Kov�cs vez�r�rnagy �s Sz�cs ezredes / mint �j VKF �s hadm�veleti csoportf�n�k / a
legszigor�bban megtiltottak minden " provok�ci�t" �s utas�t�st adtak, hogy a
hely�rs�gparancsnokok vegy�k fel a kapcsolatot a szovjet egys�gek parancsnokaival �s
tegyenek meg mindent a polg�ri lak�ss�g szovjet ellenes hangulat�nak leszerel�s�re.

A t�z megnyit�s�t az illet� parancsnokok legszigor�bb felel�ss�grevon�sa mellett
megtiltj�k.

Ekkor futottak be a Honv�delmi Miniszt�riumba az els� �sszes�t� jelent�sek a
nemzet�rs�gekr�l. Fel kell itt h�vni a figyelmet, hogy a november 1.-i jelent�sek �rtelemszer�en
az okt�ber 31.-i �llapotot mutatj�k. Ezen a napon m�r 4500 f� volt felfegyverezve, folyamatos
szervez�s �s kik�pz�s alatt. Nem neh�z elk�pzelni, hogy k�zponti ir�ny�t�s �s a honv�ds�ggel
val� szoros egy�ttm�k�d�s mellett ezek az egys�gek 3-4 nap alatt l�tsz�mban, szervezetts�gben,
fegyverzetben meger�s�dve t�bbtizezres �t�k�pes csapatt� v�lhattak volna. Mert forradalmi,
hazafias lelkesed�sben nem volt hi�ny , csak kev�s vezet� volt, aki ezt mag��v� tette.

A nemzet�rs�g gyors fejleszt�s�nek k�l�n�sen Budapesten lett volna jelent�s�ge, mert a
helyismerettel rendelkez� harcosok, akik minden pinc�t, �tj�r�h�zat, padl�st ismernek, felt�tlen�l
d�nt� f�l�nyben vannak az idegen, a v�rost nem ismer�, nehezen t�j�koz�d� ellens�ggel
szemben.

Igy �r err�l egy katonai szakember Kir�ly B�la a nemzet�rs�g parancsnoka:

"A harcok sikere taktikailag is �rthet�. A kisebb - nagyobb szabads�gharcos csoportok remek�l
haszn�lt�k a szovjet t�pus� fegyvereket �s helyesen alkalmazt�k a szovjet t�pusu szovjet partiz�n
taktik�t. Rajta�t�ttek az ellens�gen, �szpontos�tott t�zzel nagy vesztes�get okozva neki �s
dolguk v�gezt�vel elt�ntek. Sokszor kis csoportokra bomlottak, ha kellett teljesen sz�tsz�ledtek,
hogy el�re megbesz�lt helyen �jra egyes�ljenek, vagy egy�nenk�nt m�s - m�s csopothoz
csatltkozva folytass�k a harcot. Ha kellett k�s�bb , m�sokkal �j egys�get alak�tva ism�t
felvegy�k a harcot.

Ez a rendk�v�li rugalmass�g egyszer�en verhetetlenn� tette a szabads�gharcosokat a forradalom
els� szakasz�ban."

�s, ha ez a harcm�d ilyen sikeres volt a forradalom els� szakasz�ban, amikor a spont�n alakult
felkel� csoportok a szovjetek mellett az �VH-val �s sokszor a honv�ds�ggel is szembeker�ltek,
a fegyvereiket innen-onnan szerezt�k, vagy az ellens�gt�l vett�k el . Milyen sikeresen
harcolhattak volna, ha szervezetten a honv�ds�ggel egy�tt , fegyverrel, l�szerrel b�s�gesen
ell�tva veszik fel a harcot? Ez el lett szabot�lva!

A II. R�koczi Ferenc katonai k�z�piskola IV. �ves n�vend�kei jelentik, hogy ha nem
kapnak fegyvert, elhagyj�k az iskol�t �s csatlakoznak a felkel�kh�z.

Belina Ferenc III. �ves n�vend�k kijelenti: " a fel�ll�tand� z�szl�aljat harcba kell vetni a
szovjet csapatok ellen."

Ugyanakkor a tisztikar elkeseredett, a "Horthysta �s egyben n�pellenes tisztek" rehabilit�l�s�nak
lehet�s�g�t�l.
Zrinyi Mikl�s Katonai Akad�mi�r�l jeletik:

A Kili�n laktany�b�l 10 f�b�l �ll� felkel� csoport megjelent a Bajcsy Zsilinszky laktany�ban �s
az Akad�mi�r�l kirendelt �rs�gt�l fegyvert k�rt. Zentai alezredes parancs�ra a fegyverek
kiad�s�t megtagadt�k. Nagy Imre sz�z�dos parancsnoks�ga alatt 8 f�t a N�dor u.-i p�rth�z
v�delm�re rendeltek ki.

Tov�bb folyt az egyes objektumok v�delme �s a k�l�nb�z� j�r�r�z�sek. K�l�n�s esem�ny nem
t�rt�nt.

Kiskunf�legyh�z�r�l a t�bori t�z�rezred parancsnoka jelenti:

Ezen a napon m�g t�bb alkalommal tisztek �s polg�ri szem�lyek j�ttek fegyver�rt �s l�szer�rt,
de mi hivatkozva arra, hogy nek�nk csak rendszeres�tett fegyver�nk van, �s �gy nem kaprak.

P�csr�l jelenti a kirendelt nagyat�di l�v�szezred parancsnoka:

Reggel 9.00-kor megt�rt�nt a Forradalmi Katonai Tan�cs v�laszt�sa. El�z�leg el�k�sz�t�
munk�t folytattak a h� p�rttagok, hogy megb�zhat� emberek �s a parancsnok is beker�ljenek a
tan�csba.

Zalaegerszegr�l a Harckocsiz� ezred jelenti:

El�k�sz�leteket tettek a szovjet csapatok elleni harchoz, felvonultak �s t�zel��ll�st foglaltak a
Zala h�dj�n�l.

Ezzel szemben V�rpalot�n a Harckocsikat �zemk�ptelenn� tett�k, hogy azokat ne lehessen
felhaszn�lni a szovjet csapatok ellen.

A M�egyetem Katonai Tansz�k�r�l jelentik:
Kov�cs Istv�n vez�r�rnagy a Honv�d Vez�rkar F�n�ke szigor� utas�t�sba adja, hogy a
szovjetekre l�ni semmik�pen sem szabad.

November 2.

A Honv�delmi Miniszt�riumban uralkod� szellemre jellemz�k�nt �lljon itt, hogy a Honv�d
Vez�rkar F�n�ke , A Honv�delmi Miniszt�rium Forradalmi Bizotts�g�nak tagja mik�nt
nyilatkozott ezen a napon. Ezt olvashatjuk Cinege Lajos: "Visszaeml�kez�sek 1956" c�m�
k�nyv�ben:

"1956. Nov. 2.-�n a kora esti �r�kban a p�rtk�zpont N�dor u. 28.sz. alatti �p�let�ben
n�h�nyan �sszegy�lt�nk?.. Megsz�lalt a telefon?..Kov�cs Istv�n t�bornok az �jonan kinevezett
Vez�rkari F�n�k jelentkezett �s hars�nyan mondta: Jelentem a p�rtnak, hogy er�s
harckocsiz�g�st �szlel�nk Szolnok Debrecen t�rs�gben. Milyen ir�nyban? -k�rdeztem-
Budapest ir�ny�ba. K�sz�n�m a p�rt nev�ben,-v�laszoltam.

�gy reag�lt a szovjet agresszi�ra a Vez�rkar f�n�ke, akinek az lett volna a f� feledata, hogy
felk�sz�tse a hadsereget az agresszorral val� szembesz�ll�sra.

A hadm�veleti csoportf�n�ks�g jelent�s�b�l:

November 2.-�n �s 3.-�n �land�an �rkeztek a jelent�sek a szovjet csapatok nyugatra, majd
k�s�bb minden ir�nyban t�rt�n� sz�t�gaz� felvonul�s�r�l. T�bb hely�rs�gb�l jelentett�k, hogy a
szovjet csapatok k�r�lz�rt�k �ket. Ezekben a napokban Kov�cs vez�r�rnagy j�form�n
�lland�an a Parlamentben volt. Sz�cs ezredes a Honv�delmi Miniszt�riumban tart�zkodott,
kiv�ve 3.-�t, amikor �t is berendelt�k a Parlamentbe. Trepper ezredes is visszaament a
miniszteri irod�ra, ahol m�s feladatk�rben dolgozott. A hadm�veleti csoportf�n�ks�g
l�nyeg�ben egy regisztr�l� szervv� v�ltozott, jelent�seket vett, valamint vid�ki csapatok fel�
kisebb jelent�s�g� �gyekben int�zkedett.

A Kili�n rep�l�tiszti iskola jelenti Szolnokr�l:

A v�rosi forradalmi tan�cs kezdem�nyez�s�re 1200 �veget t�ltenek meg benzinnel a v�ros
v�delm�re.

Ugyanakkor jelenti, hogy a rep�l�t�r v�delm�re kirendelt l�gv�delmi t�z�r�teget magasabb
parancsra visszavont�k, pedig ezen a napon vett�k k�r�l a szovjet p�nc�losok a rep�l�teret.

Dombov�rr�l jelenti a t�z�rezred parancsnoks�ga:

A Forradalmi Katonai Tan�cs t�bb tisztet kihallgatott abb�l a c�lb�l, hogy megtudja
�ll�sfoglal�sukat. A besz�lget�st R�vfalvi Zsigmond �rnagy vezette. A megid�zett tisztek mind
ki�lltak elv�k mellett. A szovjet hadsereg elleni harcr�l kijelentett�k, hogy nem hajland�k ellen�k
fegyvert fogni.

Orgov�nyb�l jelenti a l�gv�delmi t�z�roszt�ly parancsnoks�ga:

A Forradalmi Tan�cs a k�zs�gb�l k�vetelte, hogy csapatunk adjon ki megfelel� mennyis�g�
fegyvert �s l�szert a partiz�nharc megkezd�s�hez, valamint a Nemzet�rs�g fel�ll�t�s�hoz.

A fegyver kiad�s�t a parancsnok megtagadta.

November 3.

A Honv�delmi Miniszt�rium vezet�i annyira " �vt�k" a hadsereget a " provok�ci�t�l",

hogy cs�r�j�ban igyekeztek elfojtani minden olyan kezdem�nyez�st, ami a az idegen betolakod�k
elleni v�dekez�s siker�t, de legal�bb a t�mad�kra leadott els�, gyors, meglepet�sszer� rajta�t�s
lehet�s�g�t biztos�totta volna.

A Honv�delmi Miniszt�riumb�l �s a Vez�rkari F�n�ks�gr�l olyan parancsok mentek ki a
csapatokhoz, amelyek minden k�r�lm�nyek k�z�tt megtiltott�k a fegyverhaszn�latot. Az
�tkeresztz�d�sekn�l, hidakn�l t�zel��ll�sban l�v� l�vegeket visszarendelt�k a laktany�kba.
Elrendelt�k, hogy a l�vegekb�l szerelj�k ki az �t�szeget, �gy azok haszn�lhatatlan �cskavass�
v�ltak. Ezeket a haza�rul� k�zponti utas�t�sokat egyes helyi parancsnokok " tov�bbfejlesztett�k"
oly m�don, hogy pl. a Nemzet�rs�gnek �les helyett gyakorl� k�zigr�n�tokat adtak ki. M�shol a
harckocsiakn�khoz nem adtak gy�jt�szerkezetet, �gy azok haszn�lhatatlanok voltak.

Ilyenkkel �s hasonl�kkal sz�mtalannal tal�lkozunk ezekben a napokban.P�csett az egyetem katonai tansz�k�nek tisztjei azt mondt�k , az alakul�ban l�v� egyetemi
z�szl�alj tagjainak: " nem volna �rtelme felvenni a harcot a t�ler�ben l�v� szovjet csapatokkal."

Kaposv�rr�l jelenti a l�v�sz hadoszt�ly parancsnoks�ga:

Adorj�n sz�zados parancsot adott Kaposv�r v�delm�nek, els�sorban p�nc�los v�delm�nek
megszervez�s�re. A tervet aznap est�re elk�sz�tett�k. A t�rzs tisztjei z�mmel ezt a tervet " vicc"
tervnek nevezt�k el. V�lem�ny�k az volt, hogy a szovjetek elleni harc esztelens�g, ez�rt ezzel
nem �rtenek egyet. A tisztek z�me az �jszaka folyam�n lak�s�ra t�vozott.

A hadoszt�ly felder�t� aloszt�ly�nak vezet�je Farkas S�ndor f�hadnagy parancsot kapott, hogy
a Tasz�r k�rny�k�n l�v� szovjet csapatok hely�t, l�tsz�m�t, erej�t der�tse fel.

A felder�t�st v�gz� tisztek k�z�l Csonka Ferenc hadnagy �s Cselik K�lm�n tizedes a szovjet
csapatokhoz ment �s k�rte �ket, hogy j�jjenek Kaposv�rra, mert a hadoszt�lyparancsnokot, a
hadoszt�ly t�rzsf�n�k�t �s a politikai oszt�ly vezet�j�t b�rt�nbe vitt�k. Ugyanakkor r�szletes
t�j�koztat�st adtak a kaposv�ri objektumok hely�r�l.

T�borfalv�r�l jelenti a t�z�rezred parancsnoks�ga:

Szovjet harckocsik 10,50-kor z�rt�k k�r�l a laktany�t. A harckocsiz� egys�g parancsnoka
felvette a kapcsolatot az ezredparancsnokkal, ahol olyan megegyez�s j�tt l�tre, hogy egyik f�l
sem fog a m�sikra l�ni. A szovjet harckocsik a l�szerrakt�rat is k�r�lvett�k. Erre az
ezredparancsnok parancsot adott az ott l�v� �tegnek a laktany�ba val� bevonul�sra. Ez szint�n
csak a szovjet �s magyar ezredparancsnok megegyez�se alapj�n siker�lt. Az ezredparancsnok
megnyugodva a szovjet parancsnokkal val� megegyez�s alapj�n elrendelte az �rs�g
cs�kkent�s�t �s az �ltal�nos pihen�t. Ezek ut�n az ezredparancsnok a lak�s�ra t�vozott.

A nagyat�di egys�g tisztjei �len a parancsnokkal, egys�g�ket elhagyt�k. A katon�k egy r�sze ,
mivel nem volt vezet�s alatt, a Mecsek fel� vette az ir�nyt.

A 1480.-alakulat tisztjei is hazamentek. M�s k�l�n�sebb esem�ny nem volt.

Ez a s�t�t cinizmus min�s�thetetlen! A vesz�ly pillanat�ban magukra hagyni a katon�ikat,
el�rulni a nemzetet, a legaljasabb b�nt�ny, amit egy parancsnok elk�vethet.

�s most t�rj�nk vissza a forradalom esem�nyeihez. Okt�ber 29.-�n a p�rt lels�t�tebb vezet�i
a Szovjetuni�ba menek�ltek. A k�z�pvezet�k, -P�rt, szakszervezeti, tan�csi funkcion�rusok,
�VH-s tisztek, szovjet laktany�kban k�rtek mened�ket. /Ezekb�l lettek a Pufajk�sok a
szovjet csapatok helyismerettel rendelkez�" idegenvezet�i" R�luk k�s�bb lesz sz�./ A kisebb
vezet�k vagy vid�ki rokonokn�l pr�b�ltak elb�jni, vagy igyekeztek alkalmazkodni az �j
helyzethez.

29.-�n indult meg az angol �s francia csapatok t�mad�sa Egyiptom ellen. A forradalom �s
�ltal�ban a magyar �gy szempontj�b�l ez nagy negat�vum volt. Ugyanis egy h�t alatt a Magyar
forradalom a Vil�g nagy h�r�gyn�ks�geinek els�sz�m� t�m�ja volt. Ekkor m�g azok is
megismert�k Magyarorsz�got, akik eddig azt sem tudt�k, hogy van Magyarorsz�g. Az egyiptomi
h�bor� a figyelmet nagyr�szt elterelte r�lunk.

Okt�ber 30.-�n Nagy Imre bejelentette, hogy megsz�nik az egyp�rtrendszer. Meg kell
jegyezni, hogy ez, abban a szitu�ci�ban nem volt szerencs�s int�zked�s. Ugyanis nem csak a
hagyom�nyos, t�rt�nelmi p�rtok bontottak z�szl�t,-Kisgazda p�rt, Szoci�ldemokrata p�rt,
Nemzeti Parasztp�rt / Pe�fi p�rt n�ven/, hanem �njel�lt p�rtvez�rek, politikai akarnokok, t�bb
tucat p�rtot hoztak l�tre, igyekezv�n meglovagolni a forradalmat. �gy az az ipoz�ns nemzeti
egys�g, ami az egyp�rtrendszer �s kiszolg�l�i, valamint a Szovjet Hadsereg ellen egy h�t alatt
kialakkult, kezdett megbomlani,�s sokan m�r elkezdt�k a maguk kis pecseny�j�ket s�t�getni.
Pedig ekkor lett volna sz�ks�g a legnagyobb �sszefog�sra, hogy a kiv�vott eredm�nyeket tov�bb
lehessen fokozni, ill. az �jabb szovjet t�mad�sra felk�sz�lni.

30.-�n sz�letett meg a tev a nemzet�rs�g fel�ll�t�s�ra. Ez a terv val�j�ban nem volt m�s, mint a
forradalmat gy�zelemreviv� fegyveres harcosok lefegyverz�s�re sz�letett kis�rlet. A terv szerint
a 18 �vn�l fiatalabb felkel�ket lefegyverzik. Pedig tudjuk, hogy a legelsz�ntabb
szabads�gharcosok a Pesti Sr�cok voltak, akik hal�ltmegvet� b�tors�ggal puszt�tott�k az
ellens�get. Az id�sebb fegyvereseket -aki akar- a honv�ds�ggel �s a rend�rs�ggel k�z�sen
Nemzet�r egys�gekbe osztan�k be.

El lehet k�pzelni azt a Nemzet�rs�get, ahol sz�zezer katona �s t�bbtizezer rend�r k�z�
n�h�nyezer felkel�t sorolnak be! R�ad�sul a Nemzet�rs�g F�bb vezet�i a r�gi nomenklat�ra
alakjaib�l ker�ln�nek ki.

A De�k-t�ri Rend�rf�kapit�nys�gon hat�rozt�k el kik lesznek a Nemzet�rs�g vezet�i.

Parancsnoknak Kir�ly B�l�t jel�lt�k, aki megromlott eg�szs�gi �llapota, de f�k�p ingadoz�
politikai jelleme miatt, nem a legszerencs�sebb v�laszt�s volt. Helyettes�nek Kop�csi
S�ndort v�lasztott�k, akinek szil�rd kommunista meggy�z�d�se biztos�t�knak l�tszott, hogy a
nemzet�rs�gbe nem sziv�roghatnak be "ellenforradalmi " elemek.

Ezen a napon volt az elh�res�lt K�zt�rsas�g-t�ren l�v� P�rtk�zpont ostroma. Ezt sokan,
sokf�lek�pen magyar�zz�k. A l�nyeg: Az �VH-t 28.-�n feloszlatt�k. Ennek ellen�re 30.-�n
m�g k�t szakasz �VH-s �rizte a p�rth�zat. Amikor felkel�k �rdekl�dtek, hogy kik
tart�zkodnak az �p�letben, t�zharc keletkezett, mely a p�rth�z elfoglal�s�val v�gz�d�tt. Az
ostrom alatt mindk�t oldalon sok halott �s sebes�lt volt a vesztes�g. A feld�h�d�tt t�meg a
v�d�k k�z�l t�bbet /elit�lend�, de �rthet� m�don/ meglincselt. Ezt a sajn�latos t�nyt haszn�lta
fel a hazai kommunista vezet�s, a t�nyeket sokszorosan felnagy�tva �s dramatiz�lva, a szovjet
vezet�s fel� , igazoland� a m�sodik szovjet beavatkoz�st.

A feh�rterror �s ellenforradalom tobz�d�s�t szajk�zt�k �vtizedeken kereszt�l. Pedig b�tran
�ll�tjuk, ez volt a vil�g legtiszt�bb forradalma! Minden hazug h�resztel�ssel szemben az eg�sz
forradalom alatt 29 /huszonkilenc/ ember lett n�pit�let �ldozata.

A Francia forradalom t�bbtizezer, az 1919-es tan�csk�zt�rsas�g t�bbsz�z, a" Nagy Okt�beri
Szocialista Forradalom" t�bbmilli� �ldozat�t k�vetelt. Ezzel szemben a

12�ves kommunista terrort,-mely m�ig is megsz�ml�lhatatlan �ldozat �ldozatot
k�vetelt,- mind�ssze 29 lincsel�ssel egyenl�tette ki a t�meg.

30.-�n jelentkezett el�sz�r a Szabad Kossuth R�di� Itt hangzott el a sz�ll�ig�v� v�lt n�h�ny
mondat: "Hazudtunk �jjel-nappal minden hull�mhosszon."

Ezen a napon t�rt�nt, hogy a VIII. �s IX. Ker�letben eddig sz�tsz�rtan harcol� felkel� csoportok k�z�s parancsnoks�got hoztak l�tre a Corvin-k�zben �s f�parancsnoknak Pongr�tz Gergelyt v�lasztott�k meg. Az �gy �sszevont csapatok l�tsz�ma megk�zel�tette a k�tezer f�t. Ez tetemes er� volt �s l�tni fogjuk a k�s�bbiekben, a nov. 4.-i t�mad�sn�l, amikor a hadsereg / eleny�sz� r�sz�t�l eltekintve/ t�tlen maradt, a Corvinist�k vett�k fel a k�zdelmet a legnagyobb sikerrel de sajnos a legnagyobb vesztes�gek �r�n.

Okt�ber 31.-�n d�lt el a forradalom sorsa!

A szovjet vezet�s 30.-�n m�g lehets�gesnek tartotta , hogy Nagy Imr�nek
siker�l az esem�nyeket abban a mederben tartani, amit a szovjet vezet�s m�g
elfogadhat�nak tartott.Azonban a Budapesten tart�zkod� Mikoj�n a k�vetkez�t
jelentette moszkv�ba: "A fegyveres felkel�s felsz�mol�sa b�k�s �ton lehetetlen. A felkel�k
p�rth�zakat, nyomd�kat, telefonk�zpontokat foglalnak el, tov�bb� fordul�pont v�rhat�
Magyarorsz�g nemzetk�zi politik�j�ban is , teh�t �gy gondoljuk, Konyev elvt�rsnak
halad�ktalanul Magyarorsz�gra kell j�nnie."31.-�n ism�t �ssze�lt a szovjet vezet�s �s ekkor a
fegyveres beavatkoz�s mellett d�nt�ttek. Konyev marsal a Vars�i Szerz�d�s egyes�tett
csapatainak f�parancsnoka kiadta az utas�t�st a kijel�lt csapatoknak a Magyarorsz�gra t�rt�n�
bevonul�sra �s maga is Szolnokra �rkezett, ahol kiadta a nov. 4.-i t�mad�si parancsot.

Moszkv�ban �ll�tott�k �ssze a megsz�ll�s ut�ni magyar korm�ny tagjainak n�vsor�t is.
Val�sz�n�leg ezen a napon �rulta el K�d�r �s M�nich a forradalmat �s �lltak a szovjet
beavatkoz�s mell�.

Mivel az MDP atomjaira hullott sz�t a kommunist�kat �j p�rtba kellett �sszefogni. �gy ker�lt sor
ezen a napon a Magyar Szocialista Munk�sp�rt / MSzMP /megalak�t�s�ra. Nem �rdektelen az
�j kommunista p�rt int�z�bizotts�g�nak n�vsor�t �ttekinteni:

K�d�r J�nos, Nagy Imre, Losonczy G�za, Don�th Ferenc, Kop�csi S�ndor, Sz�nt�
Zolt�n, Luk�cs Gy�rgy.

Ezen a napon a Kili�n laktany�ban ker�lt sor az el�z� napon elhat�rozott Nemzet�rs�g
megalak�t�s�ra. A korm�ny r�sz�r�l j�l k�pzett �s nagy tapasztalattal rendelkez� katon�k,
t�bornokok�s politikusok vettek r�szt az alakul� �l�sen. A felkel�ket lelkes, h�siesen harcol�,
de tapasztalatlan fiatalok k�pviselt�k, akik nehezen l�tt�k �t azokat a vesz�lyeket -szinte
csapd�kat,- melyeket a volt kommunist�k �ll�tottak.

Kir�ly B�la a Nemzet�rs�g kijel�lt parancsnoka megnyit� besz�d�ben a forradalom
v�vm�nyainak meg�rz�s�r�l besz�lt �s 3 pontban foglalta �ssze a v�vm�nyokat fenyeget�
vesz�lyeket.

Restaur�ci�s kis�rletek, melyek ellen fegyvereinkkel fel kell l�pni.

Reakci�s zavarkelt�s.

A szovjet csapatok k�sleked�se Budapest ki�r�t�s�ben, amelyet minden
rendelkez�sre �ll� b�k�s ezk�zzel siettetn�nk kell.

Jellemz�, hogy amikor nyilv�nval�v� v�lt, hogy szovjet p�nc�losok ezrei �z�nlenek az orsz�gba,
azzala sz�nd�kkal, hogy leverj�k a forradalmat, akkor legfontosabb feladatnak a restsur�ci�s
kis�rletek �s reakci�s zavarkelt�s elleni harcot tartott�k, melyek ellen fegyverekkel kell fell�pni.
Ugyanakkor a szovjet csapatok Budapestr�l val� kivonul�s�t b�k�s ezk�z�kkel kell siettetni.
Ehhez nem kell komment�r.

Ha val�ban a forradalom megv�d�s�t t�zt�k volna ki c�lul, akkor 3 nap alatt "csod�kat" lehetett
volna m�velni. Az orsz�gban olyan nagy volt a lelkesed�s �s olyan nagy volt a szovjetek elleni
gy�l�let, hogy egy r�di�ban k�zz�tett �ltal�nos mozg�s�t�ssal, vagy n�h�ny koroszt�ly
beh�v�s�val , a honv�ds�g, a fegyveres felkel�k, a Nemzet�rs�g, esetleg a rend�rs�g
�sszevon�s�val ak�r 3-400.000 f�s n�pfelkel� hadsereget lehetett volna talpra�ll�tani.
Amennyiben a honv�ds�g riad�k�sz�lts�gben, harcra k�szen �ll nov. 4.-�n, maga m�g�tt �rezve
a felfegyverzett nemzet t�mogat�s�t, olyan meglepet�sszer� els� csap�st m�rhetett volna a
szovjet er�kre, hogy azok komoly vesztes�geket szenvednek. Majd n�pfelkel� �s
partiz�nm�dszereket alkalmazva, hossz� "tisztogat� hadm�veletekre" k�nyszer�thett�k volna a
megsz�ll� idegen csapatokat. Ha a korm�ny nem egy kommunista k�vets�gre menek�l, hanem
illegelit�sba vonul �s onnan szervezi az ellen�ll�st a k�lf�ldi v�zhang is fokoz�dott volna
mellett�nk.

Igaz ez az ellen�ll�s nagyobb embervesztes�ggel j�rt volna, de ne felejts�k el a szovjet
megsz�ll�s ut�n 200.000 ember menek�lt ki az orsz�gb�l. Ez is vesztes�g volt, sokkal nagyobb,
mint b�rmilyen fegyveres ellen�ll�s eset�n t�rt�nt volna.

Nem igaz, hogy a szovjetekkel szemben rem�nytelen lett volna minden ellen�ll�s! Ezt csak az �rul� reformkommunist�k hirdetik, hogy leplezz�k azt az aljas �rul�st, ami nov. 4.-�n bek�vetkezett, egy 100.000 f�s hadsereg, -a vil�g hadt�rt�net�ben p�ratlan- fejveszett �nlefegyverz�se, fegyverlet�tele, amit a hadsereg sz�gyenteljes sz�tzavar�sa k�vetett.

Az, hogy ennek nem kellett volna �gy t�rt�nni , csup�n egyetlen sz�madatot tekints�nk �t.

A m�sodik szovjet t�mad�s megindul�sakor /nov.4.-�n/ a hadsereg p�nc�lelh�r�t�sra alkalmas
l�vegeinek csup�n eleny�sz� t�red�ke volt t�zel��ll�sban. Ezek k�z�l a megk�sett riad�, a
megt�veszt� parancsok, a tisztek t�bbs�g�nek t�voll�te, vagy elt�voz�sa miatt mind�ssze 23
l�veg vette fel a t�zharcot a benyomul� szovjet csapatok ellen. Ez a 23 l�veg �sszesen 15
ellens�ges egys�get semmis�tett meg. Nevezetesen: 8 harckocsit, 1 p�nc�lg�pkocsit, 2
�nj�r� sorozatvet�t, 2 teherg�pkocsit, 1 szem�lyg�pkocsit. A j�rm�vekb�l kiugr�l� szovjetek �s
�VH-ok nagyr�sz�t gyalogs�gi fegyverekkel semmis�tett�k meg. N�h�nynak siker�lt
elmenek�lni. Lel�ttek egy IL-28 mint�j� rep�l�g�pet is, melynek 3 f�nyi szem�lyzete szint�n
�let�t vesztette.

Nem kell sok fant�zia ahhoz, hogy elk�pzelj�k, mi t�rt�nt volna abban az esetben, ha a hadsereg
hozz�vet�leg 3000 p�nc�lelh�r�t�sra alkalmas l�vege harcra felk�sz�lten, t�zel��ll�sban �s
hasonl� elsz�nts�ggal veszi fel a k�zdelmet. Mekkora vesztes�get okoztak volna ezek a
betolakod�knak? �s akkor m�g nem besz�ltem a harckocsiakn�kr�l, a p�nc�lelh�r�t�
k�zigr�n�tokr�l �s a benzinespalackokr�l, ami nem volt elhanyagolhat� t�nyez�, hiszen a szovjet
p�nc�los er�knek �ppen ezek okozt�k a legnagyobb vesztes�get.

A sz�k utc�kban forgol�d� harckocsikkal szemben a fedez�kb�l vagy a h�zak ablakaib�l
benzines palackot dob� harcos felt�tlen�l el�nyben van.

Teh�t a hadsereg harcn�lk�li, sz�gyenteljes megad�sa nem volt m�s, mint a forradalom �s
szabads�gharc el�rul�sa. �s ez az �rul�s itt kezd�d�tt , a Kili�n 31.-i �rtekezlet�n, ahol a
f� vesz�ly a "jobbratol�d�s" volt �s semmit nem tettek a val�di vesz�ly , a szovjet
t�mad�s fogad�s�ra.

Itt kell megeml�teni, hogy Vietn�mban egy n�pfekel�, partiz�nhadsereg m�rt megsz�gyen�t�
veres�get az USA hadsereg�re.N�h�ny �vvel k�s�bb, Afganiszt�nban, szint�n egy n�pfelkel�,
partiz�nhadsereg k�nyszer�tette az orsz�g elhagy�s�ra a vil�g leger�sebb sz�razf�ldi hadsereg�t.
A k�zelm�ltban pedig a maroknyi Csecsen n�p v�vta ki f�ggetlens�g�t, hasonl� m�dszerekkel a
200 milli�s Oroszorsz�g hadsereg�vel szemben.

November 1.-�n

M�r az eg�sz vil�g tudta, hogy az orsz�g katonai megsz�ll�sa elkezd�d�tt, csak a magyar
katonai vezet�s dugta homokba a fej�t, ill. sz�nd�kosan szabot�lta az ellen�ll�sra val�
felk�sz�l�st. A politikai l�p�sek csak taktikai id�h�z�, medd� kis�rletek voltak az esem�nyek
rem�lt megv�ltoztat�s�ra.

Nagy Imre t�bb alkalommal mag�hoz hivatta Andropov szovjet nagyk�vetet �s magyar�zatot
k�rt az �jabb szovjet csapatok felvonul�s�val kapcsolatban. A v�lasz minden esetben
mell�besz�l�, id�h�z� volt. Ezt l�tni kellett volna Nagy Imr�nek, de k�l�n�sen a katonai
vezet�snek, hiszen mindenr�l pontos �rtes�l�seik voltak.

A Vars�i Szerz�d�s felmond�sa l�tv�nyos l�p�s volt, de a szovjet terveken semmit nem
v�ltoztatott, hiszen a t�mad�si parancs m�r r�gen ki vol adva. A Biztons�gi Tan�cs
�sszeh�v�sa is megk�sett, mert ennek hat�rozatai csak j�val k�s�bb �reztett�k volna hat�sukat,
de mint k�s�bb l�ttuk a SzU. ezeket figyelmen k�v�l hagyta.

K�zben a szovjet vezet�k erre a napra Bresztbe rendelt�k a lengyel �s n�met vezet�ket �s
ismertett�k vel�k a magyar �gy katonai megold�s�t. M�snapra Bukarestbe rendelt�k a bolg�r, a
rom�n �s csehszlov�k vezet�ket �s vel�k is k�z�lt�k, hogy 4.-�n megkezdik a magyarorsz�gi
ellenforradalom lever�s�t. Az �sszes kommunista vezet� egyet�rtett a szovjet sz�nd�kkal, b�r
nem egyforma m�rt�kben. A lengyel vevet�k kiss� visszafogottabbak voltak �s kifejtett�k, hogy
jobban �r�ltek volna a politikai megold�snak, de v�g�l is egyet�rtettek. A n�met vezet�s az els�
pillanatt�l �r�mmel �dv�z�lte a l�p�st �s a legszigor�bb b�ntet�st javasolta a" b�n�s�knek."

A rom�nok pedig m�g a Rom�n Hadsereg seg�ts�g�t is felaj�nlott�k, de a szovjetek
erre nem tartottak ig�nyt.

Ezut�n k�vetkezett a legnehezebb feladat Tit� megnyer�se �s beleegyez�se. Nov. 2.-r�l

3.-ra virrad� �jszaka Brioni sziget�n folyt a t�rgyal�s, ahol Tit� is seg�t�k�sz partnernek
bizonyult. Egyet�rtett az ellenforradalom lever�s�vel, s�t, seg�ts�g�t is felaj�nlotta oly m�don,
hogy Nagy Imr�t �s korm�ny�t kikapcsolja �gy, hogy a Jugoszl�v K�vets�gen ad
mened�kjogot, de az esem�nyek foly�s�ba nem engedi belesz�lni.

Mit tett ebben a helyzetben a magyar katonai vezet�s?

Mint az el�z�ekben l�ttuk, a m�sod�ves , j�l kik�pzett katon�kat leszerelt�k. Ki volt adva a
szovjetekkel szembeni legszigor�bb t�zel�si tilalom. Szombaton a laktany�kban maradt katon�k
jelent�s r�sze is elt�voz�st kapott. Ehhez j�rult, hogy a tisztek is otthonukba t�voztak, hogy csak
h�tf�n kezdik a szolg�latot. Csak az �gyeletes tisztek maradtak a laktany�kban.

Teh�t a hadsereg napok alatt j�form�n harck�ptelenn� v�lt! Ez nem lehetett v�letlen! Ez csak a
legfels� vezet�sben megh�z�d� kommunist�k aknamunk�j�nak lehetett az eredm�nye, akik
titokban -vagy nagyon is tudatosan - abban rem�nykedtek, hogy a Szovjet Hadsereg ujabb
t�mad�ssal vissza�ll�tja az el�z� �llapotokat.

A k�vetkez� fejezetben l�tni fogjuk, hogy ez nem csak "rem�ny" volt, hanem sajn�latos val�s�g,
a honv�ds�g vezet�s�nek aljas �rul�sa.November 3.-�n

Ezen a napon az eg�sz orsz�gban nyugalom volt. Sok helyen hozz�kezdtek a romok
eltakar�t�s�hoz. A harcok alatt elesetteket temett�k, gy�szolt�k. Az �zemek k�sz�ltek a h�tf�i
munkakezd�sre. Mindenki a kiv�vott gy�zelemnek �r�lt, kiv�ve a bukott rendszer vezet�it �s
haszon�lvez�it. Aggodalmat csak azok �reztek akik" testk�zelb�l" tapasztalt�k a szovjet
csapatmozg�sokat.

A rep�l�tereket m�r 2.-�n k�rbez�rt�k a szovjet p�nc�losok. A k�vetkez� napon a Nyugati
hat�rt �s fontosabb csom�pontokat , a hidak nagy r�sz�t, �s a fontosabb katonai obiektumokat
sz�llt�k meg ill. z�rt�k k�r�l.

Minderr�l tudom�sa volt a legfels�bb katonai vezet�snek, m�gis a Honv�delmi Miniszter, a
Vez�rkari F�n�k �s a Hadm�veleti Oszt�ly vezet�je a szovjet csapatok kivonul�s�r�l t�rgyalt a
Parlamentben a szovjet katonai vezet�kkel. Fel sem mer�lt benn�k, hogy a t�rgyal�sok val�di
c�lja az id�h�z�s, hogy szovjet csapatok jobban felk�sz�lhessenek a meglepet�sszer� d�nt�
t�mad�sra. R�ad�sul v�llalt�k, hogy a k�t legf�bb katonai vezet� Honv�delmi Miniszter �s a
Vez�skari F�n�k egy�tt mennek az ellens�g f�hadisz�ll�s�ra t�rgyalni. -Erre nincs p�lda a vil�g
hadt�rt�net�ben.

�nk�ntelen�l felvet�dik a k�rd�s: Nem az�rt mentek -e oda, hogy megegyezzenek a
szovjetekkel a forradalom eredm�nyeinek eltipr�s�ra? Tal�n abban rem�nykedtek, hogy hogy
ha egy�ttm�k�dnek , a hadsereget semleges�teni, net�n a szovjetek mell� tudj�k �ll�tani, akkor az
�j vezet�sben is megtarthatj�k pozici�jukat? Persze ez csak feltev�s, de a k�vetkez� nap
esem�nyei er�sen ezt a gyan�t �bresztik.

A T�k�lre ment k�ld�tts�g letart�ztat�sa �s az azt k�vet� esem�nyek k�r� font m�rt�rmitosz
,csak az un. 56-os Int�zet T�rt�nelemhamis�t� vezet�inek az agy�ban sz�letett meg.

M�r most lesz�gezz�k! Senki nem lesz ut�lag forradalm�r, m�gkev�sb� nemzeti h�s,.az�rt, mert
elvt�rsai a hatalom�rt foly� k�zdelemben elit�lik vagy kiv�gzi. Hogy mik�nt igyekeznek az
emberek agy�ba belemosni hamis elm�let�ket, arra �lljon itt egyetlen p�lda :

Mint az el�z�ekben l�ttuk, a forradalom gy�zelme meghat�roz� �s d�nt� m�rt�kben a fegyveres
forradalm�rok nev�hez f�z�dik, akik a Nagy Imre �ltal soha vissza nem vont stat�rium �s
kij�r�si tilalom ellen�re gy�zelemre vitt�k a forradalmat. M�gis a "Szabads�g napjai" c.
fejezetben Nagy Imre neve 43 szor, K�d�r J�nos� 14 szer, Hruscsov 6 szor, Mikoj�n 5 sz�r ,
de k�l�nb�z� sz�vjet �s magyar kommunista vezet�k nevei is 48 szor fordulnak el� Szt�lint �s
Ger�t is bele�rtve. Ezzel szemben a forradalmi oldal k�pvisel�i k�z�l Mindszenty neve csak 4
szer, P�link�s �rnagy 1 szer, Szigeti Attila 2 szer Dud�s J�zsef 4 szer szerepel. Azonban e k�t
ut�bbi n�vn�l ki van hangs�lyozva, hogy el�z�leg mindkett� kommunista volt.

Teh�t �sszesn 111 szovjet �s magyar kommunista vezet� n�v szerepel a fejezetben, szemben 9
forradalm�r n�vvel.

A forradalmat gy�zelemre viv� harcosok k�z�l egyetlen egy sincs megeml�tve, m�g a Corvin-k�z f�parancsnoka Pongr�tz Gergely neve sem

Az egyszer� olvas� ebb�l �nk�ntelen�l azt olvassa ki, hogy itt magyar �s szovjet kommunist�k
vitatkoztak a rendszer megjav�t�s�r�l , a rend helyre�ll�t�s�r�l.
Mell�kesen volt m�g n�h�ny akad�koskod�, de gy�zelmet kiv�v� forradalm�r h�s egy sem volt.

J�l jegyezz�k meg. A f�ligazs�g hazugs�g!